Aýdaky Momo bazasy: MIT-iň alymlary Aýdaky ilkinji jaýyň nähili boljakdygyny görkezdiler

  • 30.05.2024 22:15
  • 8279
Aýdaky Momo bazasy: MIT-iň alymlary Aýdaky ilkinji jaýyň nähili boljakdygyny görkezdiler

Massaçusets tehnologiýalar institutynyň (MIT) hünärmenleri NASA-nyň ýa-da SpaceX-iň kosmos missiýalarynyň bir bölegi bolup biljek Aý bazasynyň prototipi bolan Momo taslamasyny hödürlediler.

Momo bazasy, ary öýjügi ýaly, aýratyn “öýjüklerden” ybarat modully gurluş. Her “öýjük” germetiki polietilen membranadan ýasalan we alýumin çarçuwa bilen goralan. Çarçuwalarda magnit bar, bu bolsa birnäçe bölekden dessine bitewi jaý gurmaga mümkinçilik berýär.
Her “öýjüge” ýatalga, iş stoly ýa-da trenažor ýaly  kosmos mebellerini berkidip bolýar. Bir Momo bazasynda köpünden iki kosmonawt ýerleşip biler.
Gerek bolsa binany täzeden gurup bolar ýa-da döwülse bölekleriniň birini çalt çalşyp bolar. Baza sfera ýa-da ellipsoid görnüşinde bolup biler. Şeýle gurluşyk toplumy kosmos gämilerinde daşamaga amatly, sebäbi kän ýer tutmaýar.
NASA 2026-njy ýyldan 2030-njy ýyla çenli aralykda “Artemida-3” Aý missiýasyny goýbermegi meýilleşdirýär. Bu missiýada kosmos gullugy adamlary Aýa ibermek we emeli hemranyň mundan beýläk kolonizasiýa edilmegine esas döretmek isleýär. Alymlar tarapyndan döredilen Momo bazasynyň kosmonawtlaryň ýany bilen äkidilip, olaryň Aýdaky esasy mesgenine öwrülmegi ähtimal.

 


şu gün 11:30
3006

NASA Mars topragynyň nusgalaryny Ýere gaýtaryp getirmek üçin kompaniýany saýlaýar

ABŞ-nyň Milli awiasiýa we kosmos dolandyryşy (NASA) Perseverance tarapyndan toplanan toprak nusgalaryny Ýere gaýtaryp getirmek konsepsiýasyny hödürlejek ýedi kompaniýany saýlajakdygyny mälim etdi. Ozal 2026-njy...

şu gün 01:45
7379

Antarktidada ýaşy 1 milliard ýyl bolan dag jynslarynyň nusgalary alyndy

Antarktidanyň buz gatlagynyň astyndan ýaşy 1 milliard töweregi bolan dag jynslarynyň nusgalary alyndy diýip, TASS habar berýär. Taslamany akademik I.S. Gramberg adyndaky Bütinrussiýa Dünýä ummanynyň geologiýasy...

düýn 15:47
2544

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary döwlet tarapyndan hasaba almagyň Tertibiniň taslamasy taýýarlandy

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer N.Amannepesow Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibiniň taslamasyny...

14.06.2024 14:51
6162

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...