Ýel uniwersitetiniň barlagy: köp çagaly ene-atalaryň beýnisi juwanlygyny uzak saklap galýar

  • 29.05.2024 18:51
  • 8163
Ýel uniwersitetiniň barlagy: köp çagaly ene-atalaryň beýnisi juwanlygyny uzak saklap galýar

Ýel uniwersitetiniň ylmy barlagçylary maşgalanyň ululygy (adam sany göz öňünde tutulýar) bilen ene-atanyň akyl saglygynyň arasynda baglanyşyk tapdylar. Görlüp oturylsa, köp çagaly adamlaryň beýnisi az çagalylaryňka garanda, has ýaş bolýan eken diýip, Daily Mail-e salgylanýan “Sargrad” neşiri ýazýar.

Bu barlaga 37 müň adam gatnaşdy. Gatnaşyjylaryň beýnisiniň MRT-suraty gözden geçirilende maşgalada birnäçe çaganyň bolmagy ene-atanyň "uzak möhletli neýroproteksiýasyna" ýardam edýändigini görkezdi. Şeýle-de, köp çagaly ene-atalaryň beýnisiniň işjeňligi ýaş adamlara häsiýetlidi.
Gözlegçiler çagalar we ýetginjekler bilen yzygiderli aragatnaşyk saklamak ulularyň beýnisini höweslendirýär we işjeň bolmagyna kömek edýär diýip hasaplaýarlar. Mundan başga-da, köp çagaly ene-atalar has işjeň durmuş ýörelgesine eýe bolýarlar, bu hem akyl saglygyna oňyn täsir edýär.


18.06.2024 14:38
11697

Alymlar garrylykda özüňi bagtly duýmagyň iki syryny açdylar

Italiýaly alymlaryň geçiren barlagynyň netijelerine görä, wäşilik duýgusy we ösen döredijilikli pikirleniş ukyby garrylykda özüňi bagtly duýmaga gönüden-göni täsirini ýetirýär. Işiň netijeleri Neuroscience Letters...

15.06.2024 16:22
14112

Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjylary Horezmşalar döwrüne degişli gadymy teňňeleri tapdylar

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Döwkesen geňeşliginde ýaşaýjylar 18 sany altyn, 3 sany kümüş teňňe, şeýle hem 61 sany altyn teňňäniň böleklerini we 8 sany dürli reňkli tapyndy tapdylar. Bu...

12.06.2024 14:18
24644

ABŞ-nyň ýaşaýjysy suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl bolan gyýagyny tapdy

Florida ştatynyň Tampa şäheriniň 29 ýaşly ýaşaýjysy Aleks Lundberg suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl diýlip çak edilýän gyýagyny tapdy. Daily Mail-iň habar bermegine görä, agramy 27 kg bolan...

31.05.2024 15:59
10265

Pompeýlerde gladiatorlaryň çaga eli bilen çekilen suratlary tapyldy

Pompeýlerde arheologlar b.e.öňki 79-njy ýylda meşhur gadymy Rim şäheri Wezuwiýanyň külüniň astynda galmazdan ozal çagalar tarapyndan çekilen diwar suratlaryny tapdylar. Tapyndy hakda The Guardian neşiri ýazýar...