Aşgabat "Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri" diýlip yglan edildi

  • 24.05.2024 19:30
  • 6047
Aşgabat "Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri" diýlip yglan edildi

Şeýle karar 2024-nji ýylyň 24-nji maýynda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň ýurtlaryň arasynda sport hyzmatdaşlygyny giňeltmek maksady bilen geçirilen mejlisinde kabul edildi. Şol bir wagtyň özünde Hökümet Baştutanlary Bedenterbiýe we sport geňeşine 2024 – 2025-nji ýyllar üçin bellenilen başlangyjy durmuşa geçirmäge gönükdirilen Çäreleriň meýilnamasynyň taslamasyny taýýarlamagy tabşyrdylar.

GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň Aşgabat şäherini Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri hökmünde yglan etmek baradaky karary soňky ýyllarda Arkalaşyk boýunça hyzmatdaşlaryň bilelikdäki iri göwrümli sport taslamalaryny durmuşa geçirmäge bolan gyzyklanmalarynyň artýandygyny, Türkmenistanyň GDA döwletleriniň bedenterbiýe we sport ugrundaky hyzmatdaşlyk şertnamasynyň durmuşa geçirilmegine, şeýle-de Arkalaşygyň ýurtlarynyň halklarynyň arasynda däp bolan dostlukly gatnaşyklary berkitmäge möhüm goşant goşýandygyny görkezýär.


şu gün 15:59
5398

Türkmenistanda eýýäm 1 million tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryldy

Türkmen daýhanlary häzire çenli 1 million tonnadan gowrak ak bugdaýy Watan harmanyna tabşyrdylar. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň...

şu gün 15:49
4573

Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumyna baryp gördi

24-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň eteginde ýerleşýän “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň Ruhabat galla önümleri önümçilik...

şu gün 15:24
1401

Serdar Berdimuhamedow Surinam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Surinam Respublikasynyň Prezidenti Çandrikapersad Santohä Türkmenistan bilen Surinam Respublikasynyň arasynda...

düýn 15:22
7110

6-njy iýulda Aşgabatda hukuk meseleleri boýunça raýatlar kabul ediler

6-njy iýulda Aşgabatda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Jemgyýetçilik kabul...