ABŞ-da AIW-iň sanjymy ilkinji gezek adamlarda synag edildi

  • 22.05.2024 08:39
  • 6836
ABŞ-da AIW-iň sanjymy ilkinji gezek adamlarda synag edildi

Dýuk uniwersitetinde (ABŞ) AIW sanjymynyň prototipi işlenip düzüldi we adamlarda geçirilen deslapky synaglarda geljegi uly netijeleri görkezdi. Cell žurnalynda neşir edilen makalada beýan edilen bu derman eýýäm birnäçe hepdäniň içinde AIW-e garşy antibedenleriň öndürilmegini stimulirläp biler.

Sanjym wirusyň gabygynyň, hatda mutasiýa wagtynda hem üýtgemän galýan bölegini nyşana alýar. Bu sanjymlara jogap hökmünde öndürilen antibedenlere AIW-iň dürli ştammlaryny netijeli zyýansyzlandyrmaga mümkinçilik berýär.
Kliniki synagyň birinji tapgyryna 20 sany sagdyn, AIW görkezijisi otrisatel bolan meýletinçi gatnaşdy. 15 adam sanjymyň meýilleşdirilen dört dozasynyň ikisini, 5 adam bolsa üç dozany aldy.
Netijeler, iki inýeksiýadan soň dessine, sanjymyň immuniteti 95-100% ýokarlandyrandygyny görkezdi. Şol bir wagtyň özünde, täsiri giň spektrli antibedenler öndürildi we immun öýjükleri bolsa yzygiderli üýtgeýän wirusa uýgunlaşmaga mümkinçilik berýän mundan beýläk-de ösmek ukybyny saklady.

"Waksinamyz birnäçe hepdäniň içinde zyýansyzlandyryjy antibedenleri öndürýär" - diýip, gözlegiň awtory, hirurgiýa kafedrasynyň dosenti Wilton Uilýams aýtdy.

Gözlegçiler has ygtybarly sanjym döretmek we wirus gabygynyň has köp sebitini öz içine almak üçin gözlegleri mundan beýlek-de dowam etmegiň zerurdygyny bellediler. Üstünlikli AIW sanjymy birnäçe bölekden ybarat bolup, olaryň hersi wirusyň bir bölegini nyşana alar diýlip garaşylýar.


09.06.2024 12:48
13016

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2597

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...

07.06.2024 11:40
18573

Dünýäde rak keseline garşy ilkinji sanjym synagdan geçirilýär: ilkinji hassanyň gürrüňi

Beýik Britaniýanyň Milli saglygy goraýyş gullugy (NHS) rak keseline garşy dünýäde ilkinji sanjymy kliniki synaglardan geçirmäge başlady. “Rak keseline garşy sanjym çykarmak” programmasyna eýýäm onlarça näsag goşuldy...

06.06.2024 11:37
6458

Daşoguz welaýatynyň saglygy goraýyş edarasyna "emeli böwrek" - Dialog+ enjamy gowşurdyldy

5-nji iýunda Daşoguz welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezine Germaniýa Federatiw Respublikasynyň lukmançylyk enjamlaryny öndürýän meşhur “B.Braun” kompaniýasynyň iki sany “Dialog+” kysymly gemodializ...