Bizden 55 ýagtylyk ýyly uzaklykda Ýeriň ölçegindäki bir planeta tapyldy: onda bir ýyl 17 sagat dowam edýär

  • 20.05.2024 12:09
  • 14857
Bizden 55 ýagtylyk ýyly uzaklykda Ýeriň ölçegindäki bir planeta tapyldy: onda bir ýyl 17 sagat dowam edýär

Astronomlar Ýeriň ululygyndaky täze ekzoplanetany tapdylar. SPECULOOS-3 b diýlip atlandyrylan bu obýekt bizden bary-ýogy 55 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýär we aşa sowuk gyzyl kindiwanja ýyldyzyň daşyndan aýlanýar diýip, Nature Astronomy žurnaly ýazýar.

SPECULOOS-3 b-de bir ýyl, takmynan, 17 sagat dowam edýär we dartyş güýçleriniň hereketsizligi sebäpli planetanyň bir tarapy hemişe ýyldyzyna tarap bakýar, beýleki tarapynda bolsa baky gije dowam edýär.
Onuň daşyndan aýlanýan ýyldyzynyň Günden, takmynan, iki esse salkyndygy we ýüz esse ýeňil hem-de tutuksydygy bellendi.
Planeta aşa sowuk kindiwanja ýyldyzlarynyň daşyndan aýlanýan ekzoplanetleri gözlemek üçin döredilen SPECULOOS (Search for Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars) taslamasynyň çäklerinde tapyldy. Taslama Belgiýanyň Lýež uniwersiteti Birmingem, Kembrij, Bern we Massaçusets tehnologiýalar instituty bilen bilelikde ýolbaşçylyk edýär.
Aşa sowuk kindiwanja ýyldyzlar diýseň kän ýaýran, olar Akmaýanyň ýolundaky ýyldyzlaryň takmynan 70%-ini emele getirýär, ýöne ýagtylygynyň öçügsiligi olary tapmagy kynlaşdyrýar.


düýn 16:05
6655

Alymlar oňurgalylaryň el-aýaklaryny täzeden dikeltmek ukybyny nädip ýitirendiklerini anykladylar

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Bioorganiki  himiýa institutynyň Döwlet ylmy merkezi we Pirogow adyndaky Russiýa Milli lukmançylyk-barlag uniwersitetiniň embrionogeneziň molekulýar esaslary barlaghanasynyň alymlary...

düýn 14:48
6312

Pompeýlerde arheologlar dini artefaktly otag tapdylar

Pompeýleriň merkezi bölegini eýeleýän IX bölekde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda arheologlar sakrarium - mukaddes zatlaryň saklanýan öý altary hasaplanýan bir otagy tapdylar diýip, Naked Science ýazýar...

düýn 13:03
3326

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

düýn 10:14
11004

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...