OpenAI-iň egindeş esaslandyryjysy we baş ylmy işgäri Suskewer kompaniýadan gidýär

  • 17.05.2024 13:34
  • 3485
OpenAI-iň egindeş esaslandyryjysy we baş ylmy işgäri Suskewer kompaniýadan gidýär

OpenAI-iň egindeş esaslandyryjysy we baş ylmy işgäri Suskewer kompaniýadan gidýändigini mälim etdi. Bu barada TASS habar berýär.

“Men tas on ýyldan soň OpenAI-den gitmek kararyna geldim. Meniň üçin siz bilen bilelikde işlemek uly hormat boldy” – diýip, ol X sosial ulgamyndaky sahypasynda ýazdy.

Suskewer gitmeginiň sebäbini görkezmedi, ýöne ýakynda üstünde işleýän täze taslamasy barada maglumatlar bilen paýlaşjakdygyny belledi.
OpenAI-iň baş müdiri Sem Altman, öz gezeginde, Suskeweri öz nesilleriniň “iň beýik aňlarynyň biri” diýip atlandyrdy. Kompaniýada Suskeweriň ornuny ylmy gözlegler boýunça müdir Ýakub Paçoski eýelär.
OpenAI “emeli aňyň howpsuz we bähbitli ösüşini üpjün etmek” maksady bilen 2015-nji ýylda esaslandyrylan täjirçilik däl gözleg barlaghanasydyr. Ol söhbetdeşlik režiminde işlemäge ukyply bolan emeli aňly çat-bot ChatGPT-ni döretdi. Ulgam soraglara jogap bermäge, dürli dillerde tekst döretmäge we kod ýazmaga ukyplydyr.
Öň, biz täze we has ösen dil modeli GPT4o barada habar beripdik.


12.06.2024 15:06
8749

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

04.06.2024 13:45
8778

Samsung Galaxy S24 Ultra iň köp satylan emeli aň smartfony boldy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde emeli aň funksiýalary bolan smartfonlaryň arasynda öňdebaryjy orny Samsung eýeledi. Bu barada Counterpoint Research analitik firmasy täze hasabatynda habar berdi. Sarp edijileriň...

04.06.2024 13:33
3439

Neýroulgamlar tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän striming hyzmaty peýda boldy

Amerikan studiýasy Fable emeli aň tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän Showrunner striming hyzmatyny işe girizdi. Bu barada The Hollywood Reporter habar berýär. Platforma diňe bir taýýar taslamalara tomaşa...

02.06.2024 23:41
5597

OpenAI-iň esaslandyryjysy “Peşgeş kasamyna” gol çekdi: ol baýlygynyň köp bölegini haýyr-sahawata berer

Emeli aň pudagynda OpenAI täjirçilik däl barlag kompaniýasynyň egindeş esaslandyryjysy we baş müdiri Sem Altman “Peşgeş kasamyna” gol çekdi. Bu onuň ömrüniň dowamynda ýa-da ölenden soň baýlygynyň ep-esli bölegini...