Alymlar superkondensatorlary döretmegiň täze usulyny oýlap tapdylar

  • 13.05.2024 11:10
  • 7830
Alymlar superkondensatorlary döretmegiň täze usulyny oýlap tapdylar

Energiýa saklaýjy enjamlary döretmek üçin uglerodyň alternatiw çeşmelerini gözlemek bilen, alymlar towuk ýagyny superkondensatorlar üçin uglerod elektrodlaryna öwürmegiň usulyny oýlap tapdylar diýip, Tech Xplore habar berýär.

Täzeçil çemeleşme ýönekeý we tygşytly hasaplanýar, şeýle hem azyk galyndylaryny çig mal hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýär.
Alternatiw uglerod çeşmesini öndürmek üçin Mohan Reddy Pallawolu, Je Hak Ýung, Sang U Ju we olaryň kärdeşleri towuk ýagyny eretmek üçin gaz gorelkasyny ulandylar, soň bolsa ýagçyrada ulanylyşy ýaly, pelte usulyny ulanyp erän ýagy ýakdylar. Şondan soň alawyň ýokarsynda asylyp goýlan çüýşäniň düýbündäki gurumy ýygnadylar. Derňew onuň düzüminde uglerod esasly nanogurluşyň bardygyny görkezdi. Olar soganyň gatlaklaryny ýada salýan konsentrik grafit halkalarynyň birmeňzeş şar şekilli gözenekleridi.
Uglerod nanobölejikleriniň elektrik aýratynlyklaryny gowulandyrmak üçin alymlar olary tiomoçewina (CS(NH2)2) erginine çümdürdiler.
Towuk ýagyndan alnan uglerod nanobölejikleri ýokary sygymy, çydamlylygy, energiýa dykyzlygyny we güýç dykyzlygyny görkezdi.
Hünärmenler täze superkodensatoryň wezipeleri hakyky wagtda ýerine ýetirip biljekdigini subut etdiler. Netijeler ekologiýa taýdan has arassa energiýa gözlemekde towuk ýagy ýaly, uglerod çeşmesi hökmünde iýmit galyndylaryny ulanmagyň potensial artykmaçlyklaryny görkezýär.
Gözleg ACS Applied Materials & Interfaces žurnalynda çap edildi.


düýn 19:40
8851

Tutanhamonyň atasy faraon Amenhotep III-niň ýüz keşbi döredildi. Ol 3400 ýyl mundan ozal ýaşap geçepdir

Braziliýaly grafika dizaýneri Sisero Morais dünýäni ýene bir paleontologik rekonstruksiýasy bilen tanyşdyrdy. Bu gezek hünärmen Gadymy Müsüriň iň meşhur faraonlarynyň biri bolan Amenhotep III-niň ýüz keşbini döretdi...

16.05.2024 13:37
11827

Dubaýdaky Al-Sinniýa adasyndaky dürçüler şäheriniň harabalyklary IV asyra degişli hasaplanylýar

Arheologlar Dubaýyň 42 km demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän Al-Sinniýa adasyndan birnäçe gadymy oturymly ýerleriň galyndylaryny tapdylar. Tapyndylar sebitiň irki taryhyny açýar diýip, BAE-niň Syýahatçylyk we arheologiýa...

14.05.2024 15:32
23963

Geolog da Winçiniň “Mona Lizasynyň” çekilen ýerini tapdy

Italiýaly geolog we utgaşyklylykda Galkynyş eýýamynyň sungaty öwrenijisi Anne Pissorusso Leonardo da Winçiniň meşhur “Mona Liza” eserini çeken ýerini tapyp bilendigini öňe sürdi diýip, The Guardian gazeti ýazýar...

13.05.2024 13:38
12768

Gaýanyň ýüzündäki suratlar bir mahallar Saharada mal bakylandygyny görkezdi

Saharanyň iň gurak sebitleriniň birinde mallaryň suraty çekilen seýrek gaýa şekilleri tapyldy. Täze açyş sebitiň bir mahallar dürli haýwanlaryň ýaşan otluk, batgalyk we güzerli ýeri bolandygyny görkezýär diýip...