Amerikaly alymlar rak keseliniň metastazlaryny ýok edýän nanobölejikleri döretdiler

  • 11.05.2024 11:54
  • 9680
Amerikaly alymlar rak keseliniň metastazlaryny ýok edýän nanobölejikleri döretdiler

Amerikaly biohimikler gan aýlanyş ulgamy bilen beýniniň arasyndaky böwede girip, nerw ulgamynyň içinde we daşynda göwsüň rak keseliniň metastazlaryny ýok edip bilýän nanobölejikleri döretdiler. Bu barada Maýami döwlet uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebiniň metbugat gullugyna salgylanýan TASS ýazýar.

Alymlar nanobölejikleriň göwsi rak keselli meýletinçilerdäki beýni metastazlaryny nyşana almakda täsirli bolup biljekdigine ynanýarlar.
Maýami uniwersitetiniň dosenti Şanta Dharyň ýolbaşçylygyndaky topar tarapyndan döredilen bu nanobölejikler rak keseline garşy iki sany derman bilen doldurylan biodegrirlenip bilinýän polimerleriň şar görnüşli gurluşlarydyr.
Ululygy we gurluşy arkaly nanobölejikler uly molekulalaryň aglabasynyň baryp bilmeýän gan-beýni päsgelçiliginden geçip bilýär. Bu olara beýnidäki rak öýjüklerine dermanlary ýöriteläp eltmäge mümkinçilik berýär.
Syçanlar bilen geçirilen synaglarda alymlar beýnisinde we beýleki dokumalarynda çiş öýjükleriniň ösüntgisi bolan haýwanlara nanobölejikleri goýberdiler.
Netijeler, nanobölejikleriň sanjymlarynyň gemrijileriň 80%-inde beýnidäki we beýleki beden dokumalaryndaky çişiň kiçelmegine sebäp bolandygyny, gözegçilik topary bilen deňeşdirilende, haýwanlaryň ömrüni birnäçe hepde uzaldandygyny görkezdi.


düýn 15:15
15946

ABŞ-da täsin şahly 5 tonnalyk dinozawr tapyldy. Oňa Lokiniň ady dakyldy

ABŞ-nyň demirgazygyndaky Montana ştatynda äpet şahly dinozawryň täze görnüşi tapyldy. Deslapky çaklamalara görä, bu häli-häzire çenli tapylan iň uly görnüşdir. “PeerJ” žurnalyndaky habara görä, Lokiceratops rangiformis...

düýn 15:08
10696

300 000 ýyl mundan ozal ýaşap geçen iň gadymy adamyň daş keşbi nähili bolupdyr

Alymlar 300 000 ýyl ozal ýaşap geçen iň gadymy adamyň keşbini täzeden dikeltdiler. 2017-nji ýylda Marokkodan tapylan kelleçanagyň kömegi bilen onuň  ýüzüni täzeden dikeltmek mümkin boldy diýip, The Guardian habar...

düýn 15:05
3889

Özboluşly aýratynlyklara eýe bolan “aýna görnüşli gel” döredildi

Demirgazyk Karolina uniwersitetiniň alymlary aýna polimerleriň we gelleriň häsiýetlerini özünde birleşdirýän täze “aýna görnüşli gel” döretdiler. Nature ylmy žurnalynda çap edilen makalada aýdylyşyna görä, ol 50%...

22.06.2024 19:50
11795

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary hasaba almagyň Tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary (taslamalary), meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibi tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti...