Ýaponiýada diş ösdürýän derman synagdan geçiriler

  • 08.05.2024 15:38
  • 9463
Ýaponiýada diş ösdürýän derman synagdan geçiriler

Üstümizdäki ýylyň güýzünde Ýaponiýada gipodontiýany - dişleriň dogabitdi ýoklugyny bejermek üçin döredilen täze dermanyň kliniki synaglary başlar. TASS-yň habar bermegine görä, Kitanonyň Lukmançylyk gözlegleri institutynyň (Osaka) we Kioto uniwersitetiniň eýeçiligindäki wençura kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan bilelikde döredilen bu derman dişleriň şinelemegine täsir edip, olaryň et ýaryp çykmagyna we ösmegine itergi berýär.

Dermany döredijiler gipodontiýa keseli bolan adamlara dişiniň ýok ýerinde täze dişleri ösdürmäge mümkinçilik berer diýip umyt edýärler. Derman dişleriň ösmegine päsgel berýän beloklaryň hereketini basyp, şineleriň ösmegine we et ýaryp çykmagyna mümkinçilik berer diýip çak edilýär.
2018-nji ýylda alymlar şuňa meňzeş usuly ulanyp, syçanlarda we garynjalarda diş ösdürip ýetişdirmegi başardylar. Eger adamlarda geçirilen kliniki synaglar üstünlikli bolsa, derman stomatologiýada hakyky üstünlik bolup biler we gipodontiýadan ejir çekýän millionlarça adama täze umyt berer.
Synag gutarandan alty ýyl soň dermany amaly ulanmak mümkin bolar diýlip garaşylýar.


27.05.2024 16:00
4084

Iňlis alymlarynyň täze usulyna görä, insulty gan barlagy arkaly çaklamak mümkin

Beýik Britaniýadaky Brighem uniwersitet hassahanasynyň alymlary gan barlagy esasynda işemiki insulty çaklamagyň täze usulyny oýlap tapdylar diýip, Planet Today habar berýär. Täze usul trombozyň döremek töwekgelçiligi...

24.05.2024 14:22
6059

BSGG bejerip bolmaýan iň howply superbakteriýalaryň sanawyny täzeledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy “ileri tutulýan bakterial patogenler (BPPL) 2024” atly täze sanawy çap etdi. Oňa antibiotiklere durnukly bakteriýalaryň 15 maşgalasy girýär. BSGG adamlar üçin iň howply superbakteriýalaryň sanawyny...

23.05.2024 14:36
14624

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine 2 sany “Dialog+” kysymly gemodializ enjamy sowgat berildi

22-nji maýda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdelerine satyn alnan,...

23.05.2024 14:27
5819

Agşamky türgenleşikler gipertoniýaly adamlar üçin irdenkilerden has täsirli bolup çykdy

Braziliýanyň San Paulo uniwersitetiniň we ABŞ-nyň Oregon uniwersitetiniň alymlary gözleg geçirip, pyýada ýöremek, ylgamak, tans ýa-da welosiped sürmek ýaly aerobiki türgenleşikler bilen diňe agşam meşgullanylanda...