NASA möhletlerini berjaý edýär: Artemis 2 Aýa 2025-nji ýylda, Artemis 3 bolsa 2026-njy ýylda ugradylar

  • 06.05.2024 14:52
  • 4444
NASA möhletlerini berjaý edýär: Artemis 2 Aýa 2025-nji ýylda, Artemis 3 bolsa 2026-njy ýylda ugradylar

ABŞ-nyň Milli aeronawtika we kosmos giňişliginiň gözlegleri dolandyryş müdirligi (NASA) Artemis Aý programmasynyň çäklerindäki uçuş missiýalarynyň meýilleşdirilen möhletlerini üýtgetmez. Bu barada kosmos bölüminiň wekili mälim etdi diýip, TASS habar berýär.

Artemis 2 missiýasynyň çäginde adamyň Aýa ilkinji uçuşy 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda amala aşyrylar. 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda Artemis 3 missiýasynyň çäginde astronawtlar Ýeriň hemrasynyň Günorta polýusyna gonmagy meýilleşdirýärler.
Bu missiýalar ilkibaşda degişlilikde 2022-nji we 2024-nji ýyllara meýilleşdirilipdi, ýöne seneler birnäçe gezek yza süýşürildi.
Artemis Aý programmasynyň maksadynyň 2028-nji ýyla çenli adamy Aýa gondurmakdan, 2030-njy ýyllaryň ortalaryna bolsa astronawtlary Marsa ibermekden ybaratdygyny ýatladýarys.
Programmanyň birinji tapgyry - Artemis 1 - eýýäm üstünlikli tamamlandy. 2022-nji ýylyň noýabr aýynda Orion kosmiki gämisi Aýa ekipažsyz uçuşy amal aşyrdy.
Artemis Aý programmasy ABŞ-nyň 1969-njy we 1972-nji ýyllar aralygynda Aýda alty sany astronawty gondurmagy amala aşyran Apollon programmasynyň dowamydyr. Programmanyň ady hem şondan gelip çykýar: Aýyň gadymy grek taňrysy – Artemida (Artemis) ýagtylygyň hudaýy Apollonyň aýal doganydyr.


şu gün 13:04
110

Awstraliýaly alymlar “kofe betonyndan” ýanýoda döretdiler

Awstraliýanyň Melburn şäherindäki RMIT uniwersitetiniň gözlegçileri dünýäde ilkinji bolup kofe löderesi goşulyp öndürilen betony synagdan geçirdiler. Synagyň çäklerinde üstünden hereket edilende materialyň çydamlylygyna...

şu gün 12:01
1

Şweýsariýa şokolady saglyk üçin has peýdaly etmegiň usulyny tapdy

Şweýsariýaly gözlegçiler şokolad öndürijileri bilen bilelikde deserti diňe bir süýji däl, eýsem, saglyk üçin has peýdaly etjek resepti işläp düzdiler. Mundan başga-da, täze tehnologiýa önümçilik galyndylarynyň...

şu gün 11:56
3

Kelläni transplantasiýa etmek ýakyn 8 ýylda hakykata öwrülip biler

Newrobiologiýa we biomedisina ýöriteleşen amerikaly BrainBridge adam kellesini donoryň bedenine geçirip bilýän enjamyň konseptini hödürledi diýip, New Atlas ýazýar. Operasiýa birnäçe robot gollary dolandyrjak emeli...

düýn 16:28
9985

Türkmenistanyň Tehnologiýalar merkezi hyzmatlary barada habar berdi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi ýurdumyzyň innowasion ykdysadyýetini emele getirýän innowasion binýatlaryň esasy düzüjileriniň biri bolup durýar. Tehnologiýalar merkeziniň esasy wezipesi...