Türkmenbaşyda iň köp energiýa tygşytlaýan mekdep saýlandy

  • 03.05.2024 17:36
  • 22681
Türkmenbaşyda iň köp energiýa tygşytlaýan mekdep saýlandy

«Ýewropa Bileleşigi – Türkmenistan: Durnukly energiýa günleri» möwsüminiň çäginde Balkan welaýatyň Türkmenbaşy şäherindäki 10-njy orta mekdep şäherdäki orta mekdepleriň arasynda iň tygşytly energiýa sarp ediji hökmünde ykrar edildi. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär.

Baýrak gowşurylyş dabarasyna Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenbaşy şäheriniň häkimliginiň wekilleri, mekdep mugallymlary, okuwçylar, ene-atalar, ÝB-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň işgärleri gatnaşdylar.
ÝB-niň Türkmenistandaky ilçisi Beata Peksa öz çykyşynda belleýşi ýaly, bu baýrak mugallymlaryň tebigy baýlyklary seresaply we oýlanyşykly peýdalanmakda, şeýle hem daşky gurşawy we planetany goramakda çagalaryň başarnyklaryny ösdürmekde bahasyna ýetip bolmajak goşandynyň ykrar edilmegidir.
Baýrak gowşurylyş dabarasyndan soň «Tebigat biziň umumy öýümiz» temasy boýunça okuw sapagy geçirildi, ekologiýa taýdan arassa ulag görnüşlerini, şeýle hem agaç nahallaryny wagyz etmek üçin sport ýaryşlary we welosiped sürmek guraldy.
«Ýewropa Bileleşigi – Türkmenistan: Durnukly energiýa günleri» Aşgabatda we Türkmenbaşyda halk köpçüliginiň, şol sanda ýaşlaryň we mekdep okuwçylarynyň energiýa netijeliligi we täzelenip bilýän energiýa çeşmeleri barada habardarlygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

 


13.05.2024 11:10
7836

Alymlar superkondensatorlary döretmegiň täze usulyny oýlap tapdylar

Energiýa saklaýjy enjamlary döretmek üçin uglerodyň alternatiw çeşmelerini gözlemek bilen, alymlar towuk ýagyny superkondensatorlar üçin uglerod elektrodlaryna öwürmegiň usulyny oýlap tapdylar diýip, Tech Xplore...

11.05.2024 11:02
3075

Türkmenistanda Ylymlar güni mynasybetli halkara maslahatlar we çäreler geçiriler

Türkmenistanda Ylymlar güni mynasybetli halkara ylmy maslahatlar we çäreler geçiriler. Olara görülýän taýýarlyk işleri barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, 12-13...

30.04.2024 21:38
9656

Kononenko açyk kosmosa çykmaga nähili taýýarlyk görülýändiginiň syrlaryny paýlaşdy

Her gezek açyk kosmosa çykmak – bu diňe bir çylşyrymly iş bolman, eýsem, Ýer ýüzünde-de, HKS-da-da hünärmenler toparynyň sazlaşykly işlemegini talap edýän gymmat amal. Bu barada Roskosmos-yň kosmonawtlar toparynyň...

29.04.2024 22:35
13179

Alymlar K2-18b planetasyny Ýerden daşgary hem ýaşaýşyň bardygyna esasy dalaşgär diýip bellediler

Beýik Britaniýanyň Kembrij uniwersitetiniň astronomlary bizden bary-ýogy 120 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýän K2-18b planetasynda ýaşaýyş bolup biler diýip hasaplaýarlar. Planeta öz ýyldyzynyň ýaşap boljak zolagynda...