Alymlar kosmosda Atyň Kellesiniň dumanlygynyň jikme-jik suratyny aldylar

  • 01.05.2024 23:55
  • 21733
Alymlar kosmosda Atyň Kellesiniň dumanlygynyň jikme-jik suratyny aldylar

"Jeýms Uebb" kosmos obserwatoriýasy kosmosda iň tanalýan şekilleriň biri bolan - Atyň Kellesiniň dumanlygynyň jikme-jik suratyny aldy diýip, Naked Science ýazýar.

Barnard 33, şeýle hem Atyň Kellesi ady bilen tanalýan dumanlyk Günden 1300 ýagtylyk ýyly aralykda ýerleşýän Orion ýyldyzlar toparynda ýerleşen garaňky dumanlykdyr. Bu at oňa atyň kellesine meňzäp duran sudury üçin berildi.
Dumanlyk gyzyl öwüşginde atyň kellesiniň şekilinde gara tegmil bolup görünýär. Bu ýagtylyk Orion ýyldyzynyň şöhlelenmesiniň netijesinde ýüze çykýar.


düýn 16:28
7516

Türkmenistanyň Tehnologiýalar merkezi hyzmatlary barada habar berdi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi ýurdumyzyň innowasion ykdysadyýetini emele getirýän innowasion binýatlaryň esasy düzüjileriniň biri bolup durýar. Tehnologiýalar merkeziniň esasy wezipesi...

düýn 14:49
7415

Troýa söweşinde ulanylan harby esbaplar häzirki grek esgerlerinde synag edildi

Gresiýanyň alymlary Giçki bürünç eýýamynyň söweş hereketlerini modelirlediler we harby deňiz güýçleriniň esgerlerini Troýa eýýamynda ulanylan gorag esbaplarynda we ýaraglarynda söweş hereketlerini gaýtalamak üçin...

düýn 12:08
1369

Boeing we NASA Halkara kosmos stansiýasyna ilkinji kosmos taksisini ibermäge taýýarlanýar

Astronawtlary Halkara kosmos stansiýasyna äkitmek üçin niýetlenen Boeing Starliner kosmos gämisi 1-nji iýunda ilkinji ekipažly uçuşyna taýýarlanýar. Bu barada Bloomberg habar berýär. Öň ýüze çykarylan kiçiräk geliý...

27.05.2024 15:39
9516

Paleontologlar sygyrlaryň, sugunlaryň we doňuzlaryň nesilbaşysyny tapdylar. Ol juda ownuk eken

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paleontologlary, takmynan, 65 million ýyl ozal Koloradoda ýaşap geçen näbelli süýdemdirijileriň galyndylaryny tapdylar. Militocodon lydae diýlip atlandyrylan bu jandaryň müçesi alakanyň...