Philips kemçilikli uky enjamy üçin müşderilerine 1,1 milliard dollar tölär

  • 01.05.2024 18:18
  • 6028
Philips kemçilikli uky enjamy üçin müşderilerine 1,1 milliard dollar tölär

Niderlandlaryň lukmançylyk enjamlaryny öndürýän Philips kompaniýasy ABŞ-da saglyga zyýan ýetirmekde nägileligini bildiren ýüzlerçe adamyň talap-arzasyny kanagatlandyrmak üçin 1,1 milliard dollar sarp etjekdigini habar berdi. Arzalar häzirki wagtda bütin dünýäde yzyna gaýtarylyp alynýan, uky apnoesini bejermeklige niýetlenen kemçilikli enjamlar bilen baglydyr diýip, Waşington Post gazetine salgylanýan RG.ru habar berýär.

Kompaniýa günäni boýun almady, ýöne talapçylar bilen ylalaşyk gazandy. Maliýe serişdeleriniň bir bölegi bu enjamlary ulanmak bilen töwekgelçilige uçran hassalaryň talaplarynyň öwezini dolmaklyga gönükdiriler.
2021-nji ýyldan başlap Philips 5 milliondan gowrak enjamy yzyna çagyrdy, munuň sebäbi wagtyň geçmegi bilen dargap biljek köpügiň zyýanly ownuk bölejikleri we bugy ulanyjy uklap ýatyrka onuň dem alyş ýollaryna düşüp biler. Enjamlary bejermekde we çalyşmakda gijä galynmagy hassalaryň we düzgünleşdiriji edaralaryň arasynda nägileligiň döremegine sebäp boldy.
Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen baglaşylan şertnama taryhda lukmançylyk enjamlaryny iň uly  yzyna çagyryş bilen bagly meseläni çözmek üçin ädilen ýene bir ädimdir. Şu aýyň başynda Philips ABŞ-yň hökümeti bilen uky apnoe maşynlarynyň önümçiligini üýtgetmegi wada berip, şertnama baglaşdy. Şeýle hem şertnama kompaniýadan näsaglaryň yzyna gaýtaran enjamlaryny çalşyp bermegi ýa-da öwezini dolmagy talap edýär.
ABŞ-nyň Azyk önümleri we derman serişdeleri müdirligi (FDA) köpük bölejiklerinden dem almagyň kelleagyra, demgysma, allergiki täsirlere we saglyk bilen ýagly beýleki kynçylyklara sebäp bolup biljekdigini duýdurdy.


düýn 13:08
19406

100 ýaşly ýigit we 102 ýaşly gelin: ABŞ-da dünýäniň iň garry jübüti durmuş gurdy

Filadelfiýanyň (ABŞ) 100 ýaşly ýaşaýjysy Berni Littman 102 ýaşly Marjori Fiterman bilen durmuş gurdy. Är-aýal Ginnesiň rekordlar kitabyna girip biler – olaryň  umumy ýaşy öňki rekorddan azyndan 7 ýyl ýokary diýip...

düýn 07:49
20773

“Ýeke özi öýde” filmindäki Kewiniň öýi satuwa çykaryldy

Çikagonyň eteginde “Ýeke özi öýde” filminiň sýužetine görä Kewin Makkallisteriň maşgalasynyň ýaşan jaýy satuwa çykaryldy. Meýdany 848 inedördül metr bolan iki gatly jaý üçin 5,25 million dollar soraýarlar diýip...

19.05.2024 12:10
4276

Ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň reýtingi hödürlendi. Olaryň 171-isi ABŞ-da, 80-isi Hytaýda

Dünýäde iň ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň täzelenen Top-500 reýtingi hödürlendi. Sanawyň ilkinji bäş orny üýtgewsiz galdy. Eýýäm üçünji gezek birinji orny ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň Ok-Rij milli...

14.05.2024 14:10
9257

Edebiýat birleşdirýär: Daşoguzda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

11-nji maýda Daşoguz welaýat kitaphanasynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň, Türkmenistanyň Hökümetiniň we Daşoguzyň Amerikan burçunyň bilelikde guramagynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi. Bu...