Alymlar otag ösümlikleriniň howany arassalamak ukybyny 30 esse ýokarlandyrdylar

  • 30.04.2024 22:02
  • 7971
Alymlar otag ösümlikleriniň howany arassalamak ukybyny 30 esse ýokarlandyrdylar

Amerikanyň Neoplants biotehnologiýa başlangyjy otag ösümlikleriň howadaky zyýanly maddalary özüne siňdirmek ukybyny 30 esse ýokarlandyrýan täze tehnologiýany döretdi diýip, New Atlas ýazýar.

Neo PX ulgamy Epipremnum altynsowyň (muňa Mermer şa aýaly Potos ýa-da Iblisiň çyrmaşygy hem diýilýär) topragyna emeli usulda ösdürilip ýetişdirilen bakteriýalary goýbermek usulyny ulanýar.
Modifisirlenen mikroblar içerdäki howany umumy hapalaýan benzol, toluol we ksilol ýaly, uçýan organiki birleşmeleri özüne siňdirýär. Olar haly, mebel, boýag, arassalaýjy serişdeler we beýleki öý materiallaryndan bölünip çykýar.
Işläp düzüjiler Neo PX ösümlikleri kadaly ideg edilmegini talap edýärler: yzygiderli suwarmak we ýeterlik ýagtylyk.


düýn 21:20
7584

NASA Ýewropanyň iň jikme-jik suratlaryny ýaýratdy

Ýupiteriň buzly "aýy" bolan Ýewropanyň iň jikme-jik suratlary çap edildi. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda “Ýunona” kosmiki gämisi tarapyndan düşürilen suratlar alymlara astynda suwuk suw bar diýip hasaplanýan emeli...

düýn 21:13
12449

Geografiýa mugallymy öz bagyndan ýüzi syrly gadymy dildäki ýazgyly daş tapdy

Beýik Britaniýanyň Kowentri şäherinden 55 ýaşly geografiýa mugallymy Grem Senýor öz bagyndan uly bolmadyk gönüburçly daş tapdy. Artefaktyň ýüzünde  gadymy keltleriň ogam elipbiýinde oýulyp ýazylan ýazgy bar. Senýor...

23.05.2024 13:21
13033

Hytaýda ýaşy 1800 ýyl bolan otagly we penjireli üç sany kaşaň gubur tapyldy

Arheologlar Şandun welaýatynda dizaýny boýunça ýaşaýyş jaýlaryna meňzeýän ýaşy 1800 ýyl bolan gubury tapdylar. Hytaýyň Sosial ylymlar akademiýasynyň Arheologiýa institutynyň berýän habaryna görä, Han döwrüne (b...

22.05.2024 11:02
8750

Neuralink kompaniýasy ikinji adama çip oturtmak üçin ygtyýarnama aldy

Ilon Maskyň Neuralink kompaniýasy öz çibini ikinji hassa implantasiýa etmek (oturtmak) üçin FDA ygtyýarnamasyny aldy. Bu barada ixbt.com habar berýär. Operasiýa iýun aýyna meýilleşdirilýär, şu ýylyň ahyryna çenli...