Altyn gazyp çykarýan bakteriýalar: Alymlar altyn çykarmagyň täze usulyny oýlap tapdylar

  • 30.04.2024 12:14
  • 15257
Altyn gazyp çykarýan bakteriýalar: Alymlar altyn çykarmagyň täze usulyny oýlap tapdylar

Alymlar bakteriýalaryň kömegi bilen altyn çykarmagyň usulyny oýlap tapdylar. Täze usul Sibir Federal Uniwersitetiniň (SFU, Krasnoýarsk) we Demirgazyk-Gündogar Federal Uniwersitetiniň (DGFU, Ýakutsk) alymlary tarapyndan Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Sibir bölümi bilen bilelikde işlenip düzüldi diýip, TASS habar berýär.

Gözlegiň awtorlarynyň sözlerine görä, bu usul agressiw himiki serişdeleri ulanmaga esaslanýan adaty usullar bilen deňeşdirilende, ekologiýa taýdan arassa we tygşytlydyr.
Bu usulda ulanylýan adaty bolmadyk bakteriýalar Krasnoýarsk sebitiniň altyn ýataklarynda tapyldy. Olar magdan käni birinji gezek gaýtadan işlenenden soň alnan köpçülikleýin konsentratdan altyn we surma mineral galyndylaryny çykarmaga ukyply.
Häzirki wagtda alymlar ezilen magdanlaryň we suwuň garyndysyndan ybarat gurşawda işläp bilýän bakteriýalaryň iň amatly ştamlaryny saýlaýarlar we ösdürýärler.


düýn 19:40
8851

Tutanhamonyň atasy faraon Amenhotep III-niň ýüz keşbi döredildi. Ol 3400 ýyl mundan ozal ýaşap geçepdir

Braziliýaly grafika dizaýneri Sisero Morais dünýäni ýene bir paleontologik rekonstruksiýasy bilen tanyşdyrdy. Bu gezek hünärmen Gadymy Müsüriň iň meşhur faraonlarynyň biri bolan Amenhotep III-niň ýüz keşbini döretdi...

16.05.2024 13:37
11827

Dubaýdaky Al-Sinniýa adasyndaky dürçüler şäheriniň harabalyklary IV asyra degişli hasaplanylýar

Arheologlar Dubaýyň 42 km demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän Al-Sinniýa adasyndan birnäçe gadymy oturymly ýerleriň galyndylaryny tapdylar. Tapyndylar sebitiň irki taryhyny açýar diýip, BAE-niň Syýahatçylyk we arheologiýa...

14.05.2024 15:32
23963

Geolog da Winçiniň “Mona Lizasynyň” çekilen ýerini tapdy

Italiýaly geolog we utgaşyklylykda Galkynyş eýýamynyň sungaty öwrenijisi Anne Pissorusso Leonardo da Winçiniň meşhur “Mona Liza” eserini çeken ýerini tapyp bilendigini öňe sürdi diýip, The Guardian gazeti ýazýar...

13.05.2024 13:38
12762

Gaýanyň ýüzündäki suratlar bir mahallar Saharada mal bakylandygyny görkezdi

Saharanyň iň gurak sebitleriniň birinde mallaryň suraty çekilen seýrek gaýa şekilleri tapyldy. Täze açyş sebitiň bir mahallar dürli haýwanlaryň ýaşan otluk, batgalyk we güzerli ýeri bolandygyny görkezýär diýip...