Türkmenistanyň ýokary synp okuwçylarynyň arasynda innowasion taslamalaryň bäsleşigi geçirilýär

  • 27.04.2024 23:20
  • 5854
Türkmenistanyň ýokary synp okuwçylarynyň arasynda innowasion taslamalaryň bäsleşigi geçirilýär

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň açylan gününiň on ýyllygy mynasybetli, TYA-nyň Tehnologiýalar merkezi we Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde ýurdumyzyň 10-11-nji synp okuwçylarynyň arasynda «Ýaş innowatorlar» atly döredijilik işleriň bäsleşigi yglan edildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär.

Bäsleşigiň maksady - ýaşlaryň innowasion tehnologiýalara gyzyklanmasyny artdyrmak, zehinli we döredijilikli pikir ýöredýän okuwçylary ýüze çykarmak hem höweslendirmek.
Bäsleşik işleri bäş mowzuk boýunça kabul edilýär:

  • – Himiýa, ekologiýa;
  • – Fizika, energetika;
  • – Biologiýa, oba hojalygy, lukmançylyk we sagdyn durmuş;
  • – Maglumat tehnologiýalary, matematika;
  • – Tehnologiýalar we tehniki döredijilik.

Bäsleşik üç tapgyrda geçirilýär – etrap (şäher), welaýat we Aşgabat hem Arkadag şäherleri derejesinde we jemleýji ýaryş. Bäsleşigiň etrap (şäher) tapgyry 2024-nji ýylyň 6-njy maýynda, Aşgabat we Arkadag şäherlerini goşmak bilen, welaýat tapgyry 2024-nji ýylyň 20-nji maýynda, jemleýji ýaryş bolsa 2024-nji ýylyň 10-njy iýunynda geçiriler. Bäsleşigiň ilkinji iki tapgyryny degişli bilim müdirlikleri, jemleýji ýaryşy bolsa TYA-nyň Tehnologiýalar merkeziniň we Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikdäki buýrugy bilen döredilen guramaçylyk komiteti hem eminler topary geçirer.
Bäsleşigiň jemleýji ýaryşyna her welaýatdan, Aşgabat we Arkadag şäherlerinden her mowzuk boýunça ilkinji üç ýeri alan 15 iş gatnaşar. Döredijilik işleri bir ýa-da iki ýokary synp okuwçysy tarapyndan ýerine ýetirilip bilner. Her mowzuk boýunça bäsleşigiň emin topary bir birinji, iki ikinji we üç üçünji ýer berýär.
Bäsleşige gatnaşýanlar, etraplarda, welaýatlarda, Aşgabat we Arkadag şäherlerinde geçen ýaryşlar tapgyrynda I, II we III ýerleri alanlar birinji, ikinji we üçünji derejeli diplom alarlar. Jemleýji ýaryşyň ýeňijileri TYA-nyň Tehnologiýalar merkeziniň we Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň birinji, ikinji we üçünji derejeli diplomlary we gymmat bahaly sowgatlary bilen sylaglanarlar.


şu gün 01:45
1292

Antarktidada ýaşy 1 milliard ýyl bolan dag jynslarynyň nusgalary alyndy

Antarktidanyň buz gatlagynyň astyndan ýaşy 1 milliard töweregi bolan dag jynslarynyň nusgalary alyndy diýip, TASS habar berýär. Taslamany akademik I.S. Gramberg adyndaky Bütinrussiýa Dünýä ummanynyň geologiýasy...

düýn 15:47
2083

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary döwlet tarapyndan hasaba almagyň Tertibiniň taslamasy taýýarlandy

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer N.Amannepesow Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibiniň taslamasyny...

14.06.2024 14:51
5904

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...

14.06.2024 14:49
3336

Hytaýly alymlar adam derisiniň elektron taýyny döretdiler

Hytaýyň Singhua uniwersitetiniň alymlary bionik 3D arhitekturaly dünýäde ilkinji "elektron derini" döretdiler. Ol adamyň beden agzasynyň gurluşyna we wezipelerine öýkünýär. Science žurnalynda beýan edilen täze...