SLIM ýapon moduly garaşylmadyk ýagdaýda üçünji Aý gijesini hem üstünlikli geçirdi

  • 26.04.2024 20:46
  • 12618
SLIM ýapon moduly garaşylmadyk ýagdaýda üçünji Aý gijesini hem üstünlikli geçirdi

Ýaponiýanyň SLIM moduly aşa pes temperaturada we Gün şöhlesiz uzak wagtlap oňup biljekdigini görkezmek bilen, üçünji Aý gijesini şowly geçirdi. Bu barada Ýapon kosmos gullugynda (JAXA) habar berdiler diýip, IXBT ýazýar.

Ilkibaşda SLIM gonuş moduly Gün panellerini süýşürip, Aýyň üstüne nädogry tarapy bilen gondy. Şeýle-de bolsa, fewral aýynyň ahyrynda apparat garaşylýandan has ýokary bolup, Aý gijesinden - takmynan 14 Ýer gününden soň işläp başlady.
SLIM  -130°C-a ýetýän buzly temperatura üstünlikli döz gelip, Aýyň üstüniň täze şekilleri Ýere iberdi.
24-nji aprelde JAXA üçünji gezek oýanandan soň, modul bilen üstünlikli aragatnaşyk saklandygyny tassyklady we aşa sowuk Aý gijelerine şeýle çydamly bolmagy göz öňünde tutulmadyk hem bolsa, gonuş modulynyň gurluşynyň berkligini tassyklady diýip belledi. Agentlik Aýyň ekstremal şertlerine SLIM-iň haýsy komponentleriniň has oňat çydamlydygyny kesgitlemek üçin, oňa gözegçilik etmegini dowam etdirer.
Ýapon Aý modulynyň 2024-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Ýeriň emeli hemrasyna gonandygyny ýatladýarys, netijede, Ýaponiýa Aýda ýumşak gonuşy amala aşyran bäşinji ýurt boldy.


düýn 19:40
8851

Tutanhamonyň atasy faraon Amenhotep III-niň ýüz keşbi döredildi. Ol 3400 ýyl mundan ozal ýaşap geçepdir

Braziliýaly grafika dizaýneri Sisero Morais dünýäni ýene bir paleontologik rekonstruksiýasy bilen tanyşdyrdy. Bu gezek hünärmen Gadymy Müsüriň iň meşhur faraonlarynyň biri bolan Amenhotep III-niň ýüz keşbini döretdi...

16.05.2024 13:37
11827

Dubaýdaky Al-Sinniýa adasyndaky dürçüler şäheriniň harabalyklary IV asyra degişli hasaplanylýar

Arheologlar Dubaýyň 42 km demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän Al-Sinniýa adasyndan birnäçe gadymy oturymly ýerleriň galyndylaryny tapdylar. Tapyndylar sebitiň irki taryhyny açýar diýip, BAE-niň Syýahatçylyk we arheologiýa...

14.05.2024 15:32
23963

Geolog da Winçiniň “Mona Lizasynyň” çekilen ýerini tapdy

Italiýaly geolog we utgaşyklylykda Galkynyş eýýamynyň sungaty öwrenijisi Anne Pissorusso Leonardo da Winçiniň meşhur “Mona Liza” eserini çeken ýerini tapyp bilendigini öňe sürdi diýip, The Guardian gazeti ýazýar...

13.05.2024 13:38
12768

Gaýanyň ýüzündäki suratlar bir mahallar Saharada mal bakylandygyny görkezdi

Saharanyň iň gurak sebitleriniň birinde mallaryň suraty çekilen seýrek gaýa şekilleri tapyldy. Täze açyş sebitiň bir mahallar dürli haýwanlaryň ýaşan otluk, batgalyk we güzerli ýeri bolandygyny görkezýär diýip...