Ýewroparlament enjamlar abatlanylandan soňky kepilligiň möhletini uzaltmagy kanunylaşdyrdy

  • 26.04.2024 19:54
  • 3306
Ýewroparlament enjamlar abatlanylandan soňky kepilligiň möhletini uzaltmagy kanunylaşdyrdy

Ýewropa Bileleşigi elektronika enjamlaryny öndürijilerden önümlere azyndan iki ýyl kepillik bermegini talap edýär, ýöne indi Ýewropa Parlamenti täze has talabediji düzgünleri kabul etdi diýip, 3DNews ýazýar.

Täze düzgünler ÝB-niň ýurtlarynda elektronika enjamlaryny bejertmekde sarp edijileriň hukuklaryny has-da giňeldýär.
Täze düzgünlere laýyklykda öndürijiler şulara borçludyr:

  • • Alyjylara abatlamak hukugyny habar bermek;
  • • Giňeldilen kepillikleri teklip etmek;
  • • Tygşytly abatlaýyş hyzmatlaryna elýeterliligi üpjün etmek;
  • • Ätiýaçlyk şaýlaryny we gurallary elýeterli bahadan hödürlemek;
  • • Enjamlaryň özbaşdak abatlanylmagyna päsgel bermezlik;
  • • Hakyky däl ätiýaçlyk şaýlarynyň ulanylmagy bilen abatlamakdan ýüz öwürmezlik;
  • • Kepillik möhleti tamamlanandan soň hem harytlary bejermek;
  • • Eger önüm kepillik möhletiniň dowam edýän wagtynda bozulsa, sarp edijiler ony çalyşmagy ýa-da abatlamagy saýlap bilerler.

Bejerilen halatynda enjamyň kepillik möhleti bir ýyl uzaldylar.
Täze düzgünler sarp edijileriň iň ýakyn ussahanalar we hyzmat merkezleri barada maglumat tapyp biljek umumyýewropa onlaýn platformasynyň döredilmegini hem göz öňünde tutýar.
Bu çäreleriň enjamlary çalyşmaga däl-de, abatlamaga höweslendirmegine we şeýlelik bilen, elektron galyndylarynyň sanyny azaltmagyna garaşylýar.
Bu täze düzgünler özbaşdak bejermegi çäklendirmek syýasaty bilen tanalýan «Apple» ýaly kompaniýalaryň gyzyklanmalaryna täsir edip biler. Ýewropaly kanun çykaryjylar kompaniýanyň indi enjamlaryň özbaşdak bejerilmegine päsgelçilik döredýän her bir işi delillendirmelidigini we munuň kazyýet işine çenli ýetip biljekdigini bellediler.


03.05.2024 17:36
22755

Türkmenbaşyda iň köp energiýa tygşytlaýan mekdep saýlandy

«Ýewropa Bileleşigi – Türkmenistan: Durnukly energiýa günleri» möwsüminiň çäginde Balkan welaýatyň Türkmenbaşy şäherindäki 10-njy orta mekdep şäherdäki orta mekdepleriň arasynda iň tygşytly energiýa sarp ediji...

10.03.2024 15:43
7318

Geýdelbergdäki maglumat merkezi Ýewropada 3D çap edilen iň uly bina boldy

Germaniýanyň Geýdelberg şäherindäki täze maglumat merkezi Ýewropada 3D çap edilen iň uly binadyr. Wave House diýlip atlandyrylýan desganyň meýdany 600 inedördül metr. Mundan başga-da, desga diňe rekordy bilen däl...

08.03.2024 18:09
20292

Ukrainanyň günbataryndan ýaşy 1 million ýyldanam gowrak bolan iň gadymy daş gurallary tapyldy

Ukrainanyň günbatarynda, Zakarpatiýa oblastynda Ýewropanyň iň gadymy daş gurallary tapyldy. Daniýaly, çehiýaly we beýleki ýurtlardan bolan halkara arheologlar topary Nature ylmy žurnalynda bu barada habar berdiler...

03.02.2024 13:51
4313

Ýewropa Wenerany ýadrosyndan başlap, atmosferasyna çenli öwrenmek üçin gözleg zondyny goýbermegi meýilleşdirýär

Ýewropa kosmos gullugynyň (ÝKG) Ylym Maksatnamasy Komiteti Weneranyň  ýadrosyndan başlap, atmosferasyna çenli öwrenmek üçin kosmos stansiýasyny işläp taýýarlamagy we işe girizmegi öz içine alýan EnVision missiýasyny...