Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda ESCAP-yň 80-nji mejlisine gatnaşýar

  • 23.04.2024 11:59
  • 2110
Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda ESCAP-yň 80-nji mejlisine gatnaşýar

Türkmenistanyň wekiliýeti 22-26-njy apreli aralygynda BMG-niň Aziýa we Ýuwaş ummany sebitleri boýunça Ykdysady we Durmuş Komissiýasynyň (ESCAP) 80-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen Bangkok şäherinde iş saparynda bolýar diýip, Türkmenistanyň DIM-inde habar berdiler.

Şu gezekki mejlis «Durnukly ösüş üçin Aziýa we Ýuwaş ummany sebitinde sanly innowasiýalary ulanmak» temasy boýunça geçirilýär we sanly innowasiýa boýunça sebitleýin hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin meýdança bolup hyzmat edýär.
Mejlisiň işine Aziýa we Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlarynyň wekilleri we beýleki gyzyklanma bildirýän taraplar gatnaşýar.


şu gün 15:22
1346

6-njy iýulda Aşgabatda hukuk meseleleri boýunça raýatlar kabul ediler

6-njy iýulda Aşgabatda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Jemgyýetçilik kabul...

şu gün 12:25
1359

Türkmenistan GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň 102-nji mejlisine gatnaşdy

Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady Geňeşiniň Ykdysady meseleler boýunça komissiýasynyň ýanyndaky doly doly ygtyýarly wekili, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly...

şu gün 12:20
2096

Türkmenistanyň ilçisi Wýetnamyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

21-nji iýunda Hanoý şäherinde Türkmenistanyň Wýetnam Sosialistik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Pekin ş.) P.Durdyýew Wýetnamyň Prezidenti To Lama ynanç hatyny gowşurdy....

şu gün 10:27
5672

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde guruljak Çeperçilik haly kärhanasynyň taslamasyna belliklerini aýtdy

22-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, şäheri ösdürmegiň nobatdaky tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän...