Dewid Kemeron Merkezi Aziýa saparynyň çäklerinde Türkmenistana geler

  • 23.04.2024 11:54
  • 16591
Dewid Kemeron Merkezi Aziýa saparynyň çäklerinde Türkmenistana geler

Beýik Britaniýanyň daşary işler we halkara ösüş ministri Dewid Kemeron Merkezi Aziýa ýurtlaryna saparlarynyň çäklerinde ilkinji gezek Türkmenistana geler diýip, Independent britan neşiri ýazýar.

Britaniýanyň Forin-ofisiniň ýolbaşçysy eýýäm Täjigistana we Gyrgyzystana baryp gördi, indi Özbegistana, Türkmenistana, Gazagystana we Mongoliýa saparlar meýilleşdirildi.
Dewid Kemeron Beýik Britaniýanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen söwda, howpsuzlyk we ekologiýa ulgamynda gatnaşyklaryny berkitmek maksady bilen bu ýurtlara sapar amala aşyrýar.
Agzalyp geçilen ugurlarda hyzmatdaşlyk üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygy barada ol duşenbe güni Duşenbede Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen duşuşygynda belledi.
Hususan-da, britan diplomaty Beýik Britaniýanyň Merkezi Aziýanyň ähli ýurtlary bilen "gatnaşyklarynyň täze eýýamyny kesgitlemegi" meýilleşdirýändigini nygtady.

«Siziň ýurduňyza gelen ilkinji daşary işler ministri bolandygyma begenýärin. Munuň üçin şeýle köp wagt gerek bolandygyna welin, gynanýaryn" diýip, Kemeron Täjigistanyň Baştutany bilen duşuşygynda belledi.

Duşenbede britan diplomaty şeýle hem Täjigistanyň daşary işler ministri bilen hem duşuşdy.
22-nji aprelde Kemeron Gyrgyzystana bardy. Ol ýerde Prezident Sadyr Japarow we premýer ministr Akylbek Japarow bilen gepleşikleri geçirdi.


düýn 14:40
3203

Pakistanyň senagat ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana geler

24-26-njy iýunda Pakistan Yslam Respublikasynyň senagat we önümçilik boýunça federal ministri Rana Tanwir Husseiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanda saparda bolar. Saparyň barşynda iki ýurduň arasyndaky...

22.06.2024 19:57
3334

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

22.06.2024 19:44
5722

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

22.06.2024 19:36
9905

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...