NASA Saturnyň hemrasy Titan-a Dragonfly missiýasynyň ugradylmagyny makullady

  • 21.04.2024 11:03
  • 5809
NASA Saturnyň hemrasy Titan-a Dragonfly missiýasynyň ugradylmagyny makullady

ABŞ-nyň Milli aeronawtika we kosmos giňişliginiň gözlegleri dolandyryş gullugy (NASA) Saturnyň iň uly hemrasy bolan Titana Dragonfly missiýasynyň ugradylmagyny tassyklady diýip, Naked Science habar berýär.

Pilotsyz dikuçar görnüşindäki bu enjam dykyz atmosfera we uglewodorod gorlaryna baý bu asman jisiminden ýaşaýyş alamatlaryny gözlär.
Ilkibaşda Dragonfly-y 2026-njy ýylda uçurmak meýilleşdirilipdi, ýöne COVID-19 pandemiýasy we çykdajylaryň aşa köp bolmagy sebäpli yza süýşürildi. Uçuryşy amala aşyrmak indi 2028-nji ýylyň iýulynda meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda inženerler enjamyň taslamasyny tamamlap barýarlar, şondan soň ylmy gurallary gurarlar we synagdan geçirerler.
Dragonfly (“Teneçir”) sekiz rotor bilen enjamlaşdyrylan we uly kwadrokoptere  meňzeýär. Ol 2034-nji ýylda Titan-a gonar we birnäçe ýyllap hemranyň üstüni, atmosferasyny we ýerasty ummanlaryny öwrener. Alymlar durmuşyň esasy gurluşyk bölegi bolup biljek çylşyrymly organiki molekulalaryň tapylmagyna örän uly gyzyklanma bildirýärler.
Gonmak üçin Şangri-La sebiti saýlandy. Ol ýer Titanyň ekwator zolagyndadaky, hemranyň atmosferasyndan çöken çylşyrymly uglewodorod zerrelerinden ybarat çäge aňňatlary bilen örtülen giň düzlük.


şu gün 20:07
30

Boeing Starliner-iň yzyna gaýdyp gelmegi näbelli möhlet bilen ýene yza süýşürildi

Boeing korporasiýasynyň iki astronawt bilen CST-100 Starliner gämisiniň orbitadan Ýere gaýdyp gelmegi näbelli möhlet bilen yza süýşürildi. Bu barada ABŞ-nyň Aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça milli...

şu gün 19:50
79

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary hasaba almagyň Tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary (taslamalary), meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibi tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti...

şu gün 19:10
23

Täze Zelandiýada iň gadymy deňiz hažžygynyň galyndylary tapyldy

Täze Zelandiýada Günorta ýarymşarynyň deňiz süýrenijileriniň ähli galyndylaryndan 40 million ýyl uly bolan notozawryň galyndylary tapyldy. Tapyndynyň 40 ýyl mundan ozal tapylandygy bellenip geçilýär, ýöne onuň...

şu gün 18:58
438

Marsda ses nähili ýaňlanýar? Alymlar Gyzyl planetada sesiň üýtgeşik häsiýetleri barada gürrüň berdiler

Perseverance Mars roweri tarapyndan toplanan maglumatlary öwrenmek bilen, alymlar Gyzyl planetada sesiň häsiýetleri barada birnäçe geň galdyryjy açyşlary etdiler. Görlüp oturylsa, Marsdaky ses Ýerdäkiden düýpgöter...