BSGG Türkmenistan bilen saglygy goraýyşda maglumat ulgamyny sanlylaşdyrmak tejribesini paýlaşýar

  • 19.04.2024 14:54
  • 3002
BSGG Türkmenistan bilen saglygy goraýyşda maglumat ulgamyny sanlylaşdyrmak tejribesini paýlaşýar

Türkmenistanda saglygy goraýyş maglumat ulgamyny sanlylaşdyrmak maksady bilen, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamynyň hasabat görnüşlerinde maglumat ýygnamagyny seljermek üçin gurallaryny hödürleýän okuwy başlandy.

Çäreler BSGG-niň Türkmenistandaky bölümi tarapyndan geçirilýär. Bu okuwyň tälimçileri BSGG-niň Gazagystandaky bölüminiň saglyk ulgamyny sanlylaşdyrmak edarasynyň, şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş we jemgyýetçilik ösüşi ministrliginiň saglyk ulgamyny maglumatlaşdyrmak we guramak boýunça Merkezi ylmy-barlag institutynyň hünärmenleridir.
Okuwa gatnaşyjylar saglyk ulgamynda maglumatlary dolandyrmagyň netijeliligini, takyklygyny we sanlylaşdyrylmagy ýokarlandyrmak üçin öňdebaryjy tejribäni we innowasiýa çemeleşmelerini öwrenerler diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär.
Saglyk maglumatlarynyň ýokary hilli we öz wagtynda elýeterliligi milli saglyk ulgamynyň möhüm bölegi bolup, çalt we düýpli çözgüt tapmak üçin möhümdir.


şu gün 13:26
1952

2025-nji ýylda Russiýada rak keseline garşy sanjym kliniki synagdan geçirilip başlanar

RF-niň Gamaleýa adyndaky Epidemiologiýa we mikrobiologiýa boýunça ylmy-barlag merkezi 2025-nji ýylyň ortalaryna onkologiýa keselli näsaglaryň gatnaşmagynda rak keseline garşy sanjymyň kliniki synaglaryna başlamagy...

20.06.2024 14:16
14549

Ýapon alymlary haýsy balyklaryň ömrüňi uzaldýandygyny anykladylar

Ýaponiýanyň Nagoýa uniwersitetiniň barlagçylary ownuk balyklary kellesi, süňkleri, iç-goşy bilen bilelikde yzygiderli iýmegiň ömrüň dowamlylygyny uzaldyp biljekdigini anykladylar. Barlaga 35 ýaşdan 69 ýaş aralygyndaky...

19.06.2024 16:46
19874

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13164

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...