Alymlar plazma arkaly döwükleri bejermegi öwrendiler

  • 19.04.2024 15:06
  • 6679
Alymlar plazma arkaly döwükleri bejermegi öwrendiler

Osaka uniwersitetiniň alymlary plazma şöhlelenmesi arkaly süňk döwükleriniň çalt bejerilmegine mümkinçilik berýän usul döretdiler.

Hünärmenler tehnologiýany aýaklary döwülen laboratoriýa alakalarynda synagdan geçirdiler. Döwük iki görnüşde ýagny, adaty we süňküň süýşýän has agyr görnüşindedi. Käbir haýwanlaryň süňküniň döwlen ýeri bir atmosfera basyşy astynda sowuk plazma sezewar edildi.
Synag wagtynda 5-15 sekundyň dowamynda plazma şöhlelenmesiniň preosteoblastlaryň osteoblastlara öwrülmegine jogap berýän belogyň işjeňligini ýokarlandyrýandygy ýüze çykaryldy – bular öýjükli maddalaryň sintezine gatnaşýan ýaş süňk dokuma öýjükleridir.
Alymlar döreden usulynyň döwük-ýenjigi bolan näsaglary çalt bejermäge we adamlary adaty durmuşa dolandyrmaga mümkinçilik berjekdigine ynanýarlar diýlip, PLOS One ylmy žurnalynda bellenilýär.


şu gün 13:40
1892

ABŞ-ly alymlar derman serişdelerini keseliň göni ojagyna eltmegiň täze usulyny oýlap tapdylar

Ýuta uniwersitetiniň (ABŞ) alymlary ultrases arkaly işjeňleşdirilýän nanodamjalary  ulanyp, derman serişdelerini maksatly ýerine eltmegiň täze usulyny oýlap tapdylar. Bu usul, dermanyň zyýanly täsirlerini azaldyp...

düýn 13:18
3044

Älemdäki kuwwatly partlamalaryň gözlegi üçin SVOM kosmos teleskopy uçuryldy

Hytaý Fransiýa bilen bilelikde işlenip düzülen SVOM teleskop hemrasyny orbita üstünlikli uçurdy. Uçuryş Siçan kosmodromyndan CZ-2C “Çançžen-2-si” raketasynyň kömegi bilen amala aşyryldy diýip, TASS habar berýär...

düýn 13:13
7813

Awstraliýada Ýer togalagynyň "dünýä inen" pursadynda emele gelen ýer gabygynyň galyndylary tapyldy

Ýeriň, takmynan, 4,5 milliard ýyl mundan ozal emele gelip başlandygy çak edilýär. Planetanyň ösüşiniň ilkinji döwürlerinde munuň nähili bolup geçendigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin gadymy dag jynslarynyň...

düýn 13:06
7325

Ilkinji gezek bökýän sülük surata düşürildi. Olarda bu ukybyň barlygy köp ýyllardan bäri jedellidi

Amerikaly alymlar sülügiň azyndan bir görnüşiniň, ýagny Chtonobdella fallax-yň böküp bilýändiginiň subutnamasyny ýazgy etdiler. Bu, öň bar bolan, ýöne tassyklanmadyk gözegçilikleri subut edýär we ýüz ýyldan gowrak...