JAXA we Toyota Aýda skafandyrsyz sürmek üçin Aý "furgonyny" döredýärler

  • 17.04.2024 12:48
  • 3878
JAXA we Toyota Aýda skafandyrsyz sürmek üçin Aý "furgonyny" döredýärler

Ýaponiýanyň aerokosmiki gullugy (JAXA) we Toyota kompaniýasynyň inženerleri Aý gözlegleri üçin wezdehod çykarmagyň üstünde işleýärler. Haýtek-iň habar bermegine görä, bilelikde çykaryljak germetiki wezdehod astronawtlara Ýeriň tebigy hemrasynyň üstünde 30 güne çenli skafandrsyz gezmäge mümkinçilik berer.

Iki adamlyk wezdehod wodorod ýangyç elementi, Gün panelleri we suwy dikeldiş ulgamy bilen üpjün ediler. Bu salonda howany dem almak üçin ýaramly görnüşde  saklap, uzak wagtlap awtonom işlemäge mümkinçilik berer. Ekipaž bolmadyk halatynda hem Aý roweri gözleglerini dowam etdirip, awtomatiki usulda işlär.
Aý furgonyny 2031-nji ýylda “Artemida VII” missiýasynyň çäginde Aýa eltmek meýilleşdirilýär. Ol Aýyň suwly buz ýataklary bar diýlip çaklanylýan günorta polýusyny öwrenmekde ulanylar. Wezdehodyň çak edilýän ýöreýiş ätiýaçlygy  azyndan 10,000 km.
JAXA bilen Toyota-nyň arasyndaky şertnama ýapon astronawtlarynyň Artemida maksatnamasyna gatnaşmagyny hem göz öňünde tutýar. Ilkinji ýapon astronawty NASA-nyň Aýyň daşyndaky orbitada ýerleşdirmegi meýilleşdirýän “Gateway” orbital stansiýasyna uçar, galan ikisi bolsa missiýanyň çäginde Aýyň üstüne aýak basan ilkinji amerikaly däl astronawtlar bolar.
Wezdehody işläp taýýarlamak işi 2019-njy ýylda başlandy. Geçen ýyl kiçeldilen prototipi görkezildi we häzirki wagtda bolsa uzynlygy 6 metr we ini 5,2 metr bolan doly göwrümli prototipi işlenip düzülýär.


düýn 15:28
11922

Marsyň ekwatoryndan suw gyrpagy tapyldy

Barlagçylar garaşylmadyk açyş edip, Marsyň ekwatoryndan suw gyrpagyny tapdylar. Ozal Gün radiasiýasynyň derejesiniň ýokarydygy we atmosferanyň dykyz däldigi sebäpli bu ýerde suw gyrpagynyň emele gelmeginiň mümkin...

12.06.2024 14:16
9710

Ýaponiýalylar 100 milliard dollara “kosmos liftini” gurmak kararyna geldiler

Ýaponiýanyň Obayashi Corporation kompaniýasy Ýeriň orbitasyna barýan lifti gurmak baradaky meýilnamasyny yglan etdi diýip, Science Alert habar berýär. Bahasy 100 milliard dollar bolar diýlip çaklanylýan bu taslama...

11.06.2024 12:21
4230

“300”: Ilon Mask köp gezeklik SpaceX Falcon 9 raketasynyň rekord gonuşyny belledi

SpaceX kompaniýa üçin ähmiýetli bolan Falcon 9 raketasynyň birinji basgançagynyň nobatdaky gonuşyny üstünlikli amala aşyrdy. “Falcon 9 300-nji gezek gonýar” – diýip, SpaceX habar berdi. Kompaniýanyň esaslandyryjysy...

11.06.2024 07:33
5805

Günde biri: SpaceX iň uly Starship raketasyny köpçülikleýin önümçilige goýberer

SpaceX kompaniýasy Tehasyň Boka-Çika sebitindäki Starbase-iň döwrebaplaşdyrylan zawody Starfactory-nyň işe girizilýändigini habar berdi. Meýdany, takmynan, 1 müň inedördül kilometr bolan desga şu tomus işläp başlar...