Fransiýaly pianinoçy Joanna Gudal Türkmenistanyň 4 şäherinde konsert berer

  • 11.04.2024 18:08
  • 11721
Fransiýaly pianinoçy Joanna Gudal Türkmenistanyň 4 şäherinde konsert berer

Fransiýaly pianinoçy Joanna Gudal gastrol syýahatyny Türkmenistanda konsert bilen açar. Aşgabatdaky Fransuz institutynyň habar bermegine görä, gastrolyň çäklerinde Gudal Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Türkiýäniň 9 şäherinde konsert bermegi meýilleşdirýär.

“Barokko-Bagşy” adyny alan döredijilik taslamasynda pianinoçy nusgawy aýdym-saz söýüjilerine barokko eýýamynyň fransiýaly kompozitory Žan-Filipp Ramonyň (1683-1764) döredijiligi bilen Beýik Ýüpek ýolunyň mukamlarynyň arasyndaky dialogy hödürlär.
Aşgabatda “Barokko-Bagşy” konserti 13-nji aprelde Mukamlar köşgünde geçiriler. Gudal halk sazandalary we Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Döwlet simfoniki orkestri bilen bilelikde çykyş eder.
Petekleri şu telefon belgileri arkaly satyn alyp bilersiňiz: 223898 / 514157+993 63 467177 / +993 64 037456
Türkmenistanyň beýleki şäherlerinde konsert solo görnüşinde bolar.
Giriş mugt.

  • Daşoguzda konsert 15-nji aprelde N.Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynda geçiriler.
  • Türkmenabatda 25-nji aprelde S.Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda geçer.
  • Maryda bolsa 27-nji aprelde Döwlet sazly drama teatrynda geçiriler.

şu gün 13:38
3039

Samsung Olimpiýadany ýaýlyma bermek üçin 85 gämini ýüzlerçe Galaxy S24 Ultra bilen enjamlaşdyrýar

Parižde geçiriljek 2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlarynyň hyzmatdaşy bolan Samsung kompaniýasy açylyş dabarasynda 200-den gowrak Galaxy S24 Ultra smartfonyny ulanyp, derýa ýörişiniň ýaýlyma berlişini gurar. Enjamlar...

düýn 19:22
21726

XII-XIII asyrlara degişli teňňeleri tapan daşoguzly ýaşaýjylara sowgatlar berler

Daşoguz welaýatynda Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrabyň Döwkesen we Sarygamyş geňeşlikleriniň ýaşaýjylary Annamuhammet Durdyýew we Bibijemal Berdigylyjowa altyn we kümüş teňňeleri tapdylar. Bu tapyndylary üçin...

düýn 12:16
1962

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi geçirilýär

22-nji iýunda Arkadag şäherinde badalga alan Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasy giň gerimli medeni-köpçülik çärelerine baý boldy. 23-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Arkadag şäheriniň Şükür bagşy adyndaky çagalar...

20.06.2024 14:30
4063

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...