Amerikaly alymlar täze bagry gönüden-göni näsagyň içinde ösdürip başladylar

  • 10.04.2024 22:50
  • 13602
Amerikaly alymlar täze bagry gönüden-göni näsagyň içinde ösdürip başladylar

Amerikan biotehnologiýa kompaniýasy LyGenesis adam bedeniniň içinde bagyr ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik berýän synag terapiýasynyň ikinji tapgyrynyň başlanandygyny habar berdi. Bu barada “New Scientist” neşiri ýazýar.

Serişde adaty transplantasiýa üçin ýaramsyz bolan donor bagryndan döredilýär. Organdan gepatositler diýlip atlandyrylýan öýjükler alynýar, olardan ergin edilýär we hassanyň limfatik düwünlerine goýberilýär.
Bagryň öýjükleri gan aýlanyş ulgamy bilen birleşip, ösüp we bölünip başlaýar. Netijede, limfatik düwün ýuwaş-ýuwaşdan transplantasiýa geçirilýänçä esasy organyň wagtlaýyn ornuny tutup biljek işleýän kiçi bagra öwrülýär.
Alymlaryň hasaplamalaryna görä, her ýyl täze bagra garaşýan adamlaryň, takmynan, 17%-i aradan çykýar.
Usul haýwanlardaky synaglarda üstünlikli boldy. Adamlardaky tejribelere organy dikeldip bolmaýan bagyr keseli bolan 12 hassany çekmek meýilleşdirilýär.


düýn 15:15
14346

ABŞ-da täsin şahly 5 tonnalyk dinozawr tapyldy. Oňa Lokiniň ady dakyldy

ABŞ-nyň demirgazygyndaky Montana ştatynda äpet şahly dinozawryň täze görnüşi tapyldy. Deslapky çaklamalara görä, bu häli-häzire çenli tapylan iň uly görnüşdir. “PeerJ” žurnalyndaky habara görä, Lokiceratops rangiformis...

düýn 15:08
9647

300 000 ýyl mundan ozal ýaşap geçen iň gadymy adamyň daş keşbi nähili bolupdyr

Alymlar 300 000 ýyl ozal ýaşap geçen iň gadymy adamyň keşbini täzeden dikeltdiler. 2017-nji ýylda Marokkodan tapylan kelleçanagyň kömegi bilen onuň  ýüzüni täzeden dikeltmek mümkin boldy diýip, The Guardian habar...

düýn 15:05
3493

Özboluşly aýratynlyklara eýe bolan “aýna görnüşli gel” döredildi

Demirgazyk Karolina uniwersitetiniň alymlary aýna polimerleriň we gelleriň häsiýetlerini özünde birleşdirýän täze “aýna görnüşli gel” döretdiler. Nature ylmy žurnalynda çap edilen makalada aýdylyşyna görä, ol 50%...

22.06.2024 19:50
11363

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary hasaba almagyň Tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary (taslamalary), meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibi tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti...