«Akylly» ruçka sözleýşi tekste geçirmäge we sowatsyzlygy ýok etmäge kömek eder

  • 09.04.2024 13:43
  • 7429
«Akylly» ruçka sözleýşi tekste geçirmäge we sowatsyzlygy ýok etmäge kömek eder

Bütindünýä sowatlylyk gaznasy Media.Monks bilen hyzmatdaşlykda dünýä derejesinde sowatsyzlyga garşy göreşmek üçin döredilen Literacy Pen atly akylly ruçka modulynyň işe girizilendigini habar berdi. Bu barada Ferra portaly habar berýär.

ÝUNESKO-nyň maglumatlaryna görä, sowatsyzlyk meselesi dünýäde takmynan 773 million adama täsir edýär, bu bolsa durmuş-ykdysady ösüşe çynlakaý päsgelçilik döredýär. Literacy Pen bu meseläni çözmäge ýardam berer. Ol aýdylan sözi ýerleşdirilen sanly ekranda tekste öwürmek üçin sözlemi tanamak funksiýasy bilen enjamlaşdyrylan ykjam elektron enjamdyr.
Enjam adaty ruçka ýa-da galama dakylýar we ulanyjylaryň aýdan sözüni grammatiki takyklyk bilen ekranda görkezýär, bu bolsa ulanyjylara dogry ýazmaga mümkinçilik döredýär. Emma munuň üçin ähli sözleri dogry aýtmaly.
Literacy Pen-iň haýsy dilleri goldaýandygy habar berilmedi. Bu konseptual enjam, şonuň üçin onuň geljekde satuwa çykarylyp-çykarylmajagy belli däl.
Bütindünýä sowatlylyk gaznasy (The World Literacy Foundation) bütin dünýäde sowatsyzlygy ýok etmek maksady bilen, 2003-nji ýylda Awstraliýada döredildi.


şu gün 01:45
2536

Antarktidada ýaşy 1 milliard ýyl bolan dag jynslarynyň nusgalary alyndy

Antarktidanyň buz gatlagynyň astyndan ýaşy 1 milliard töweregi bolan dag jynslarynyň nusgalary alyndy diýip, TASS habar berýär. Taslamany akademik I.S. Gramberg adyndaky Bütinrussiýa Dünýä ummanynyň geologiýasy...

düýn 15:47
2186

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary döwlet tarapyndan hasaba almagyň Tertibiniň taslamasy taýýarlandy

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer N.Amannepesow Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibiniň taslamasyny...

14.06.2024 14:51
5904

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...

14.06.2024 14:49
3353

Hytaýly alymlar adam derisiniň elektron taýyny döretdiler

Hytaýyň Singhua uniwersitetiniň alymlary bionik 3D arhitekturaly dünýäde ilkinji "elektron derini" döretdiler. Ol adamyň beden agzasynyň gurluşyna we wezipelerine öýkünýär. Science žurnalynda beýan edilen täze...