Alymlar: Durnuksyz iş tertibi 50 ýaşdan soň saglyga zyýan ýetirýär

  • 08.04.2024 15:56
  • 9049
Alymlar: Durnuksyz iş tertibi 50 ýaşdan soň saglyga zyýan ýetirýär

Nýu-Ýork uniwersitetiniň geçiren gözlegleri ýaşlyk ýyllarynda durnuksyz iş tertibinde zähmet çeken adamlaryň 50 ýaşdan soň depressiýa we ukusyzlyga duçar bolýandyklaryny we dürli keseller bilen göreşmekde has ejiz bolýandyklaryny anyklady diýip, TechInsider habar berýär .

Alymlar 50 ýaşdan uly 7 müňden gowrak adamyň ruhy ýagdaýyna we beden saglygyna baha berdiler.
Netijeler şu aşakdakylary görkezdi:

  • Gatnaşanlaryň 26% -i ýaşlyk döwründe adaty iş tertipde zähmet çekipdirler;
  • 35%-i – köplenç, kadaly iş tertibinde zähmet çekip, diňe käwagt işden soň galyp işläpdirler;
  • 17%-i - 20 ýaşynda adaty iş tertibine laýyk işläp başlanam bolsalar, soň  durnuksyz iş tertibine geçipdirler (agşam / gije çalşyklaryndaky iş, wagty kadalaşdyrylmadyk iş sagatlary);
  • 10%-i - gözleg döwründe işlemändirler.

Alymlar, esasanam, gözlege gatnaşanlaryň 17% -li toparynda alnan görkezijiler bilen gyzyklandylar. Durnuksyz iş tertibi bu topary kesellere durnuksyz etdi, umumy saglyklarynyň ýaramazlaşmagyna, ukylarynyň bozulmagyna, fiziki ýadawlyga we sussupeslige düşmeklerine sebäp boldy.
Gözlegçiler gözlegiň netijelerini iş bilen şahsy durmuşyň deňagramlylygyny saklamagyň möhümdiginiň ýene bir subutnamasy diýip atlandyrdylar.


20.06.2024 14:16
13613

Ýapon alymlary haýsy balyklaryň ömrüňi uzaldýandygyny anykladylar

Ýaponiýanyň Nagoýa uniwersitetiniň barlagçylary ownuk balyklary kellesi, süňkleri, iç-goşy bilen bilelikde yzygiderli iýmegiň ömrüň dowamlylygyny uzaldyp biljekdigini anykladylar. Barlaga 35 ýaşdan 69 ýaş aralygyndaky...

19.06.2024 16:46
19148

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13133

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2659

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...