Türkmenistanly "gyzjagaz-kalkulýator" Russiýanyň "Täsin adamlar" gepleşiginiň eminlerini haýran galdyrdy

  • 06.04.2024 13:32
  • 55429
Türkmenistanly "gyzjagaz-kalkulýator" Russiýanyň "Täsin adamlar" gepleşiginiň eminlerini haýran galdyrdy

Türkmenistandan 13 ýaşly Liwanur Berdiýewa "Russiýa" teleýaýlymynda "Täsin adamlar" gepleşiginiň gahrymany boldy. Aşgabat şäheriniň 87-nji ýöriteleşdirilen mekdebiniň 7-nji synp okuwçysy mental arifmetikada ajaýyp ukybyny görkezdi. 

Birinji synagda Liwanur 50 sekuntda 100 sany iki belgili sany goşdy (olar ekranda sekuntda iki san tizlik bilen peýda boldy), ikinjisinde 200 sany iki belgili sany goşdy (sekuntda 3 san tizlik bilen). Şol bir wagtyň özünde, bu sanlar harplar bilen utgaşdyryldy, olardan hem sitata emele getirmelidi. Liwanur ýumuşlaryň ikisinden hem üstünlikli baş çykardy.

"Men çagalykdan şu ýere gelmegi arzuw edipdim we meniň arzuwym hasyl boldy" diýip, Liwanur öz şatlygy bilen paýlaşdy.

Çykyşyň dowamynda ony zalda oturan ejesi goldady.

 

Liwanur eýýäm 2 ýyldan gowrak wagt bäri mental arifmetika bilen meşgullanýar. Onuň zehinine mugallymy Döwletmyrat Durdymämmedow - Türkmenistanda MEMORIAD Bütindünýä federasiýasynyň (World Talent Sports Federation) resmi wekili üns berdi. Ol oňa zehinini artdyrmaga ýardam etdi.

Bellenilişi ýaly, Liwanur Berdiýewa çalt hasaplamak boýunça Türkmenistanyň ilkinji milli rekordyny goýdy.

Okuwçy gyz geljekde Mental Calculation World Cup 2024 (Germaniýa) we MEMORIAD 2024 (BAE) halkara ýaryşlarynda Türkmenistana wekilçilik etmegi maksat edinýär.


şu gün 17:37
537

Aşgabatda Mekdep okuwçylaryň arasynda Mental arifmetika boýunça bäsleşik geçiriler

24-25-nji iýunda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Mekdep okuwçylaryň arasynda Mental arifmetika boýunça bäsleşik geçiriler. Bäsleşigiň guramaçysy bolup Türkmenistanyň  Bilim ministrligi çykyş...

11.06.2024 12:10
7416

ÝHHG talyp hakly magistr maksatnamasyna ýazylyşygy yglan etdi

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy gaýtadan dikeldilýän energetika boýunça talyp hakly magistr maksatnamasyna ikinji ýazylyşygy yglan etdi. Maksatnama Merkezi Aziýadan, Owganystandan we Mongoliýadan...

07.06.2024 22:55
11901

Hytaýda we Rumyniýada okamak isleýänleriň resminamalaryny kabul etmegiň möhleti uzaldyldy

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça we Hytaý Halk Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine...

05.06.2024 19:30
16298

Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerine girmek üçin resminalary kabul etmek dowam edýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Hytaý Halk Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr) maksatnamalary boýunça seçip alyş işini dowam edýär. Hytaý Halk Respublikasynyň...