Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

  • 01.04.2024 23:24
  • 18916
Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

1-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahata obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer T.Atahallyýew hem-de welaýatlaryň häkimleri gatnaşdy.

Maslahatyň barşynda welaýatlaryň häkimleri we wise-premýer T.Atahallyýew ýurdumyzda dowam edýän  möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdiler.
Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň welaýatlarynda  gowaça ekişi dowam edip, ekiş möwsümini bellenen agrotehniki möhletlerde geçirmek, bu ugurda ulanylýan oba hojalyk tehnikalaryny hem-de gurallaryny doly güýjünde we netijeli işletmek boýunça zerur çäreler görülýär. 
Ýurdumyzda ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmak hem-de bu önümler bilen ilatymyzy bolelin üpjün etmek barada öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, häzirki wagtda welaýatlaryň ekerançylyk meýdanlarynda ýazlyk ekinleriň ekişi hem-de bu ekinlere ideg etmek işleri utgaşykly dowam edýär.   
Serdar Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, agrotehniki çäreleriň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmeginiň ýerden bol hasyl almagyň esasy şertleriniň biridigini belledi we şunuň bilen baglylykda, gowaça ekişiniň agrotehniki möhletlerde we bökdençsiz geçirilmegini, ýurdumyzyň bugdaý ekilen meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 
Döwlet Baştutany iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, ýazlyk ekinlerine ideg işleriniň  agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegini, şeýle hem galla oragy möwsümine talabalaýyk taýýarlyk görülmegini tabşyrdy. 
Şeýle hem Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimlerine  ýurdumyzda giňden bellenilýän Bütindünýä saglyk güni mynasybetli meýilleşdirilen medeni-köpçülikleýin we sport çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.


şu gün 15:51
26

Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

16-njy aprelde Daşkentde Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Taraplaryň wekiliýetlerine daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary R.Meredow we B.Saidow...

düýn 18:19
5167

Türkmenistanyň DIM-i we BMG-Habitat şäher gurluşygy ulgamynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy

16-njy aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa bilen BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji direktorynyň wezipesini ýerine ýetiriji M.Mlynaryň ýolbaşçylygyndaky...

düýn 14:16
27226

Mary – Aşgabat awtomobil ýolunyň ugrunda kottejler toplumy açyldy

17-nji aprelde Mary şäheriniň Mary – Aşgabat awtomobil ýolunyň ugrunda gurulýan kottejler toplumynyň I tapgyrynyň açylyş dabarasy boldy. Şu gün ähli amatlyklar bilen üpjün edilen 2 gatly kottej görnüşli ýaşaýyş...

düýn 13:50
19825

Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegi halkara güwanamalaryny aldy

Şu gün, 17-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda açylan Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegine bäş sany halkara güwanama gowşuryldy. Şularyň hatarynda: ...