Beýni implanty ysmaz adamyň pikirlerini ilkinji gezek tekste geçirdi

  • 01.04.2024 18:00
  • 5052
Beýni implanty ysmaz adamyň pikirlerini ilkinji gezek tekste geçirdi

Stenford uniwersitetiniň we Goward Hýuz lukmançylyk institutynyň amerikan alymlary düýbünden ysmaz adamlara pikirlerini ekranda sözlere öwürmäge mümkinçilik berýän ilkinji beýni implantyny döretdiler.

Hünärmenler gapdal amiotrofik sklerozly näsagda sözleýiş bilen baglanyşykly beýni gabygynyň zolaklaryna datçikleri ýerleşdirdiler. Enjamlar adamyň anyk sözleri aýtmak synanyşygyny ekranda tekste öwrüp, takyk düşündirip bildi.
Gözleg mikroelektrod massiwlerini wentral premotor gabygyna we Brokanyň zolagyna ýerleşdirmegi hem öz içine aldy. Neýron dekoderiniň pikiri tanamagyň netijeliligi 94% boldy. Adam minutda 62 söz tizliginde gürleşip bildi, bu bolsa adaty söhbetdeşligiň tizligine gabat gelýär.
Alymlaryň bellemeklerine görä, olaryň döreden ulgamy häzirlikçe adamlaryň gündelik durmuşda ulanyp boljak hakyky enjamy däl-de, diňe konsepsiýanyň subutnamasy bolup hyzmat edýär. Şeýle-de bolsa, tehnologiýa doly ysmaz bolan adamlaryň aragatnaşyk gurmak ukybyny dikeltmek meselesinde uly ädimdir.


09.04.2024 05:28
5813

Russiýaly alymlar körler üçin “elektron gözleri” döretmegiň üstünde işleýärler

Russiýaly alymlar “elektron gözleri” döretmegiň üstünde işleýärler, olaryň kömegi bilen görşüni ýitiren adamlar obýektleriň suduryny saýgaryp bilerler. Tehnologiýa iki kameradan, beýnä ýerleşdirilen çipden we daşarky...

04.04.2024 15:06
6114

Transplantasiýa etmek üçin 3D printerde gulak çap edildi. Onuň hakyky gulakdan tapawudy ýok

Kornell uniwersitetiniň alymlary hakyky gulakdan asla tapawutlanmaýan 3D gulak transplantatlaryny çap etmegiň usulyny oýlap tapdylar. Science Direct-e salgylanýan Hi-Tech-iň habar bermegine görä, bu ýasama gulaklary...

15.03.2024 14:02
8312

Hytaýyň H1-i 3,3 m / s tizlige ýetip, gumanoid robotlaryň arasynda  rekord goýdy

Hytaýyň Unitree Robotics kompaniýasynyň H1 roboty 3,3 m / s (sagatda 11,9 km) tizlige ýetip, gumanoid robotlaryň arasynda täze dünýä rekordyny goýdy. Kompaniýa öz mümkinçiliklerini görkezýän wideony çap etdi. Evolution...

24.02.2024 18:01
5821

Honor smartfon we göz arkaly ulagy dolandyrmak üçin emeli aň funksiýasyny hödürledi

«Honor» kompaniýasy ulanyja serediş we smartfon arkaly awtoulagy dolandyrmaga mümkinçilik berýän emeli aň esasly innowasion tehnologiýany hödürledi. Bu barada «GSMArena» portaly habar berýär. Tehnologiýa smartfonyň...