Şengen zolagyna ýene iki ýurt goşuldy

  • 01.04.2024 14:11
  • 8323
Şengen zolagyna ýene iki ýurt goşuldy

31-nji martda Bolgariýa we Rumyniýa Şengen sebitine goşuldy. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň (ÝK) beren beýanatyna salgylanýan Euronews habar berýär.

Goşulmagyň birinji tapgyrynda içerki howa we deňiz serhetlerinde serhet gözegçiligi ýatyrylar. Ýerüsti barlag-goýberiş nokatlary boýunça serhetden geçilende, häzirlikçe pasport gözegçiligi saklanar. Awstriýa Sofiýanyň we Buharestiň bikanun migrasiýa garşy göreşmäge ukyplylygy babatynda alada bildirýändigi üçin,  bu meselede öz weto hukugyny ulandy.
Iki ýurt hem serhet gözegçiligini güýçlendirjekdigini we öz çäginden gaçybatalga berilmegi boýunça bildirilýän isleglere gaýtadan seretjekdigini aýtdy.
Şengen sebiti 1995-nji ýylda ýedi ýurduň arasyndaky serhetler açylanda işläp  başlapdy: Belgiýa, Fransiýa, Germaniýa, Lýuksemburg, Gollandiýa, Portugaliýa we Ispaniýa. Şondan bäri ol sekiz gezek giňeldi. Oňa 2007-nji ýylda iň köp ýurt (dokuz) goşuldy: Çehiýa, Estoniýa, Wengriýa, Latwiýa, Litwa, Malta, Polşa, Slowakiýa we Sloweniýa.


13.04.2024 09:31
3345

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi...

24.03.2024 06:33
5288

Raşid Meredow Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça birnäçe teklipleri öňe sürdi

23-nji martda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň wekiliýetiniň Belgiýa Patyşalygyna we Italiýa Respublikasyna iş saparlarynyň netijeleri boýunça...

21.03.2024 21:45
6016

Brýusseldäki duşuşyklar: Türkmenistan we ÝB ynsanperwer ugurda, ykdysadyýetde we söwdada hyzmatdaşlygy güýçlendirýär

19-njy martda türkmen wekiliýetiniň Brýussele saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Ýewropa Bileleşiginiň abraýly wekilleriniň arasynda birnäçe duşuşyk geçirildi. ÝB-niň...

21.03.2024 18:33
6149

Türkmenistanda Bütindünýä Gümrük Guramasynyň sebitleýin okuw merkezi döredilip bilner

19-njy martda Brýusselde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiniň Bütindünýä Gümrük Guramasynyň (BGG) Baş sekretary Ýan Sonders bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistan...