7-nji aprelde Aşgabatda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçiriler

  • 30.03.2024 09:39
  • 9401
7-nji aprelde Aşgabatda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçiriler

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Aşgabatda köpçülikleýin welosipedli ýörişi geçirmek meýilleşdirilýär. Oňa Çandybil şaýoly bilen Bekrewe köçesiniň çatrygyndaky “Welosiped binasynyň” ýanyndan badalga berler. Bu barada anna güni Hökümet mejlisinde habar berildi.

Ýörişiň geçjek ýollarynyň ugrunda medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-saz, tans toparlarynyň çykyşlary guralar. Şeýle hem şol gün Olimpiýa şäherçesiniň “Başa-baş söweş sungaty” sport toplumynda halkara ýaryşlarda altyn medallara mynasyp bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerini sylaglamak dabarasy geçiriler. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda ikinji we üçünji orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy dowam etdiriler.
Bütindünýä saglyk güni mynasybetli ýurdumyzyň welaýatlarynda, şeýle hem Aşgabat, Arkadag şäherlerinde 1 — 7-nji aprel aralygynda ylmy-amaly maslahatlar, wagyz-nesihat, bedenterbiýe-sport, sagdyn durmuş we medeni çäreler guralar. Olara umumybilim berýän orta mekdepleriň okuwçylary, hünär-tehniki, orta we ýokary okuw mekdepleriniň talyplary, kärhanalaryň, edaralaryň işgärleri, türgenler işjeň gatnaşarlar.


şu gün 13:54
1

Aşgabatdaky hokkeý boýunça halkara ýaryşyň üçünji tapgyrynyň netijeleri

17-nji aprelde Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryşda üçünji tapgyryň oýunlary tamamlandy. A toparçada 9 utuk bilen “Galkan” (Türkmenistan) öňdebaryjylygy saklaýar. Bu gezek ol “Ice Box Iran Mall” (Eýran) klubundan...

düýn 13:32
6755

Aşgabatda Halkara hokkeý ýaryşy: ikinji oýun gününiň netijeleri

16-njy aprelde Aşgabadyň Sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda Halkara hokkeý ýaryşynyň çäklerinde oýunlar dowam etdi. “A” toparçada türkmen kluby “Galkan” Omanyň “Oman Nationals” klubuna mümkinçilik...

15.04.2024 23:07
11670

8:1. «Galkan» Aşgabatdaky hokkeý ýaryşynyň birinji oýnunda Bahreýniň toparyny ýeňdi

Türkmenistandan "Galkan" hokkeý kluby Aşgabatda şu gün badalga alan hokkeý boýunça halkara ýaryşynyň birinji tapgyrynda Bahreýnden «Bahrain Ice Hockey Club» toparyny 8:1 hasap bilen ýeňdi. "Galkanyň" hokkeýçileri...

15.04.2024 15:30
11471

Türki döwletler täze WBC Amateur TURKSOY boks ýaryşyny döretdiler

Türki ýurtlary WBC Amateur TURKSOY ady bilen täze boks ýaryşyny döretdiler. Ilkinji çempion guşaklary ugrunda 2024-nji ýylyň güýzünde Türkestanda (Gazagystan) 15-16 ýaş aralygyndaky ýetginjekleriň arasynda göreşiler...