Ýaponiýa ikinji Aý gijesinden soň SLIM Aý moduly bilen aragatnaşygy dikeltdi

  • 30.03.2024 08:26
  • 3682
Ýaponiýa ikinji Aý gijesinden soň SLIM Aý moduly bilen aragatnaşygy dikeltdi

Ýaponiýanyň aerokosmos gözlegleri agentligi (JAXA) SLIM Aý moduly bilen aragatnaşygyň dikeldilendigini habar berdi. Muny TASS ýetirýär.

Ýaponiýanyň ilkinji Aý moduly SLIM 20-nji ýanwarda Aýa gondy, ýöne 1-nji fewralda Aý gijesiniň başlanmagy sebäpli uky režimine geçirildi. 26-njy fewralda enjam bilen aragatnaşyk kem-käsleýin dikeldildi, ýöne 1-nji martda ol ýene uky režimine geçirildi.
Agentligiň hünärmenleriniň ikinji Aý gijesinden soň SLIM bilen aragatnaşygy dikeldip boljakdygyna ynamy ýokdy, sebäbi temperaturanyň üýtgemegi enjama zyýan ýetirip bilerdi. Ýöne 28-nji martda enjam bilen aragatnaşyk üstünlikli dikeldildi.
SLIM ýüzi tanaýyş sistemalarynda ulanylýan tehnologiýalara meňzeş tehnologiýalaryň kömegi bilen Aýdaky kraterleri we relýefi öwrenmek üçin niýetlenendir. Ol Aýyň üstündäki jynslarda demiriň we beýleki elementleriň düzümini ölçemäge mümkinçilik berýän ýörite kamera bilen üpjün edildi.
Enjam arkaly alnan maglumatlar ABŞ-nyň Aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça Milli edarasynyň Artemis Aý maksatnamasynyň çäklerinde ulanylar.


düýn 09:46
3241

18-nji maýda Aşgabatda Magtymguly Pyraga bagyşlanan halkara ylmy maslahat geçiriler

18-nji maýda Aşgabatda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow döwlet Baştutanyna hasabat berdi. Bellenilişi...

düýn 09:41
9047

Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik işler dowam edýär

Häzirki wagtda Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirligiň ylmy ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda ýerleşýän taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik...

12.04.2024 12:16
1884

Max Space başlangyjy ilkinji çişirilen moduly 2025-nji ýylda orbita çykarar

Amerikanyň Max Space başlangyjy indiki ýyl ilkinji çişirilýän moduly orbita çykarmagy meýilleşdirýär diýip, Space News habar berýär. Ilkinji Max Space 20 moduly eplengi ýagdaýda 2 kub metre eýe bolar, ýöne orbitada...

12.04.2024 12:14
20392

Awstraliýanyň jümmüşinde gaty seýrek duşýan haýwan surata düşürildi

Günbatar Awstraliýada reýnjerler alymlaryň gaty az bilýän süýdemdirijisi bolan torbaly demirgazyk körsyçanyny (Notoryctes caurinus) surata düşürdiler diýip, BBC habar berýär. Gözlegçiler planetada bu haýwanlaryň...