Emeli aň suratkeşe Welaskesiň 300 ýyl ozal ýitirilen suratyny dikeltmäge kömek edýär

  • 30.03.2024 08:07
  • 7618
Emeli aň suratkeşe Welaskesiň 300 ýyl ozal ýitirilen suratyny dikeltmäge kömek edýär

Suratkeş Fernando Sançes Castilýo Diýego Welaskesiň 1734-nji ýylda ýangynda ýanyp ýok bolan “Moriskleriň kowulmagy” atly kartinasyny täzeden dikeltmek üçin emeli aň ulanýar.

1627-nji ýylda çekilen “Moriskleriň kowulmagy” Ispaniýanyň taryhynda iň agyr pursatlaryň birini - patyşa Filip III-iň buýrugy bilen 300 000 musulman-konwertidiň ýurtdan kowulyşyny suratlandyrýardy. Ol Osman imperiýasy bilen baglanyşyklarynyň bardygy sebäpli olary howply hasaplapdyr.
Ispaniýada we Portugaliýada moriskler (göçme manyda “kiçijik mawrlar”, “mawritanjyklar” diýlip terjime edilýär) diýlip Al-Andalusyň resmi taýdan hristian dinini kabul eden musulmanlaryna we olaryň nesillerine aýdylypdyr. Moriskler marranlar (çokundyrylan ýewreýler) bilen bilelikde täze hristianlar gatlagy hasaplanýardy.
Welaskesiň çeken kartinasy naýbaşy eser hasaplanýar we tagtyň mirasdüşeri - şa Filip IV tarapyndan gowy görlüpdir. Bu kartina üçin monarh ussada baş köşk suratkeşi adyny beripdir.
1734-nji ýylda kartina ýüzlerçe beýleki gymmatly sungat eserleri bilen birlikde Alkasar köşgündäki ýangynda ýok edildi.
Kartinanyň taryhy bilen gyzyklanan Castilýo saklanyp galan eskizi we şaýatlaryň jikme-jik beýanyny ulanyp, ony täzeden dikeltmek kararyna geldi. Oňa işinde AI-ni sungat pudagynda ulanmak boýunça gözlegçi Paula Garsiýa kömek etdi.
Maşyn öwrenmek algoritmlerini we aman galan eskizleri ulanyp, Castilýo kartinanyň düzümini, reňklerini we stilini täzeden dikeldip bildi.
“Moriskleriň kowulmagy”-nyň täzeden döredilen görnüşi 2025-nji ýylda Madridde geçiriljek sergide görkeziler.


şu gün 16:09
1639

Samsung Galaxy AI rusça “gepläp” başlady. Basym türk dilinde hem geplär

Samsung rus, arap we indoneziýa dilleriniň goldawlaryny goşup, Galaxy AI-niň dil mümkinçiliklerini giňeltdi. Mundan başga-da, emeli aň indi üç sany täze şiwäni: Awstraliýanyň iňlis dilini, kanton dilini (Hytaýyň...

10.04.2024 22:47
2160

Meta emeli aň bilen döredilen mazmunlara bellik goýar

Maý aýyndan başlap Meta amerikan korporasiýasy emeli aň tarapyndan döredilen mazmun üçin ýörite bellik girizýär. Emeli aň mazmunyna bellik kompaniýa degişli Facebook, Threads we Instagram programmalarynda goýlar...

31.03.2024 10:15
7898

Bill Geýts: “Emeli aň geljekde aňsat ýumuşlary bitirip bilmez”

Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjy Bill Geýts emeli aň häzir adam üçin kyn bolan zatlary etmäge ukyply bolsa-da, geljekde aňsat ýumuşlary ýerine ýetirmekde şowsuzlyga uçrar diýip hasaplaýar. Bu barada ol Hindistanyň...

25.03.2024 12:34
15696

Günorta Koreýada emeli aň habarlar gepleşiginiň alypbaryjysy boldy

Günorta Koreýada emeli aň habarlar gepleşiginiň alypbaryjysy boldy diýip, Korea Herald neşiri ýazýar. Emeli aň ýurduň Çadžu şäherindäki ýerli habarlar gepleşigine alypbaryjylyk etdi. Täzelikler sosial ulgamlarda...