Serdar Berdimuhamedow welaýatlarda möwsümleýin işleriň barşy bilen gyzyklandy

  • 26.03.2024 00:14
  • 7462
Serdar Berdimuhamedow welaýatlarda möwsümleýin işleriň barşy bilen gyzyklandy

25-nji martda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk toplumynda we welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer T.Atahallyýew hem-de welaýatlaryň häkimleri gatnaşdy.

Maslahatyň barşynda wise-premýer we häkimler ýurdumyzda dowam edýän  möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdiler.
Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda gowaça ekişine girişildi, Daşoguz welaýatynda bolsa, ekişe başlamak üçin taýýarlyk işleri geçirilýär.
Welaýatlaryň bugdaý ekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri dowam edýär.
Ýurdumyzda ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmak hem-de bu önümler bilen ilatymyzy bolelin üpjün etmek maksady bilen, häzirki wagtda welaýatlaryň ekerançylyk meýdanlarynda ýazlyk ekinleriň ekişi dowam edýär.   
Şunuň bilen bir hatarda, pile öndürmek möwsümine taýýarlyk görmegiň çäklerinde pile öndürijiler üçin ýüpek gurçugynyň tohumlaryny möwsüme taýýarlamak,  welaýat ýüpek önümçilik birleşikleri bilen pile öndürijileriň arasynda şertnamalary baglaşmak boýunça degişli işler alnyp barylýar.
Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň milli ykdysadyýetimizdäki möhüm ornuna ünsi çekdi we häzirki wagtda bu pudakda ýaýbaňlandyrylan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň zerurdygyny belledi we şunuň bilen baglylykda, gowaça ekişiniň guramaçylykly hem-de agrotehniki möhletlerde geçirilmegini, ýurdumyzyň bugdaý ekilen meýdanlarynda alnyp barylýan degişli ideg işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.


düýn 14:29
2315

Aşgabatda ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmegiň strategiýalary maslahatlaşyldy

11-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygy ilerletmek: Ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmek boýunça strategiýalary durmuşa geçirmek» atly maslahat...

düýn 14:15
2290

Türkmenistan 2029-njy ýyla çenli BMG-niň Durmuş ösüşi boýunça komissiýasynyň agzalygyna kabul edildi

9-njy aprelde EKOSOS-yň Guramaçylyk sessiýasynyň işiniň çäklerinde Geňeşiň kömekçi edaralaryna saýlawlar geçirildi. Geçirilen saýlawlaryň dowamynda EKOSOS-yň agzalary 2025-2029-njy ýyllar döwri üçin BMG-niň Durmuş...

düýn 08:06
18197

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Oleg Kononenko gutlag iberdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça “Roskosmos”...

düýn 07:49
21765

Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat şäheriniň häkimine we orunbasaryna berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi Gandymow Rahym Nurgeldiýewiçe we Aşgabat şäheriniň häkiminiň orunbasary Gurbanow Baýrammyrat Myradowiçe berk käýinç yglan etdi hem-de ýol...