Gündäki partlamalar Ýerde güýçli magnit hadysasyna getirdi

  • 25.03.2024 14:22
  • 13634
Gündäki partlamalar Ýerde güýçli magnit hadysasyna getirdi

Ýerde G4 derejeli güýçli magnit hadysasy hasaba alynýar. Bu barada Russiýanyň Amaly geofizika institutyna salgylanyp, TASS habar berýär.

Magnit hadysasynyň sebäbi Gündäki 13 partlama boldy, şolaryň biri X ýokary derejeli partlama bolup, ol 23-nji martda bolup geçdi.
Hünärmenler Gün işjeňliginiň ýokary derejesiniň heniz geçmändigini, şol sebäpli täze magnit tupanlarynyň bolmak ähtimallygynyň bardygyny belleýärler.

“Biz Gün işjeňliginiň iň ýokary derejesine golaýlaýarys, bir günüň dowamynda yzygider şeýle partlamalaryň bolmagy-da bu fakty tassyklaýar” – diýip, institutyň wekili belledi.

Bu aragatnaşykda düýpli näsazlyklaryň, radio aragatnaşygynda bozulmalaryň, hemralaýyn we radio ýygylykly nawigasiýanyň işinde köp wagtlyk bökdençlikleriň bolup biljekdigini aňladýar. Polýar şöhleleri hatda tropiki giňişliklerde-de görnüp biler.
Gün partlamalary rentgen şöhleleriniň güýjüne esaslanyp bäş klasa bölünýär: A, B, C, M we X. X klasly partlama iň güýçlüsi hasaplanýar.
Magnit tolkunlary Günden koronal massa zyňyndylary esasynda ýüze çykýan Ýeriň magnit meýdanyndaky gozganmalardyr. Magnit hadysasynyň alamatlary: kellagyry, başyň aýlanmagy, gowşaklyk, uky, hroniki keselleriň güýçlenmegi.


11.04.2024 14:57
4887

Dünýäde ömür dowamlylygy 30 ýylda 6,2 ýyl uzaldy

Alymlar 1990-njy ýyllardan bäri dünýäde garaşylýan ömür dowamlylygynyň 6,2 ýyl artandygyny anykladylar. Bu içgeçmeden (diareýa), aşaky dem alyş ýollarynyň kesellerinden we ýürek kesellerinden ölümiň azalmagy bilen...

09.04.2024 05:22
13497

Ýer togalagyndaky iň arassa howaly ýer anyklanyldy

Awstraliýadaky Monaş uniwersitetiniň alymlary Ýerdäki iň arassa howanyň Antarktidanyň kenarlaryny ýuwýan Günorta ummanyň üstündäki atmosferadadygyny anykladylar. Bu barada Сlimate and Atmospheric Science (CAS)...

26.03.2024 15:46
42309

Şwarseneggere kardiostimulýator oturdyldy

Meşhur aktýor we Kaliforniýanyň öňki gubernatory, 76 ýaşly Arnold Şwarseneggere kardiostimulýator oturdyldy. Bu barada ol Arnold’s Pump Club podkastynda habar berdi diýip, Daily Mail ýazýar. Şwarsenegger öz habarynda...

25.03.2024 14:39
9549

25-nji martda Ýeriň ýaşaýjylary ýarym kölegeli Aý tutulmasyny gördüler

2024-nji ýylyň 25-nji martynda şu ýylda bolmagy çaklanan iki Aý tutulmasynyň birinjisi bolup geçdi. Tutulma ýarym kölegeli boldy, ýagny Aý Ýeriň ýarym kölegesiniň demirgazyk böleginden geçdi. Hadysa 4,5 sagatdan...