Bennu asteroidi bilen irki Ýeriň arasynda haýran galdyryjy meňzeşlikler ýüze çykaryldy

  • 25.03.2024 06:20
  • 7922
Bennu asteroidi bilen irki Ýeriň arasynda haýran galdyryjy meňzeşlikler ýüze çykaryldy

NASA-nyň gözlegçileri Bennu asteroidinde “ýaşaýşyň düzümlerini” tapdylar. Daily Mail-iň habar bermegine görä, takmynan, 45 million ýyllyk Bennu tozanynda magniý fosfaty, fillosilikatlar we glisin ýaly, ýaşaýşyň ilki dörän döwründe Ýerde bar bolan maddalar tapyldy.

Magniý fosfaty Ýerdäki ummanlarda we gury ýerde, ösümlik tohumlarynda bolýar we adam süňkleriniň hem-de myşsalarynyň möhüm düzüm bölegi bolup durýar. Fillosilikatlar planetamyzyň tektoniki toýnunyň düzüm bölegidir, glisin bolsa beloklaryň esasy bölegi bolan aminokislotadyr.
Bennuda düzüminde suw bolan minerallar hem tapyldy. "Gadymy suw dünýäsinden" gelip çykandygyna ynanylýan asteroidde bu "maddalaryň" tapylmagy Ýerdäki ýaşaýşyň kosmosdan getirilen bolmagy baradaky çaklamany berkidýär.


şu gün 16:05
1924

Alymlar oňurgalylaryň el-aýaklaryny täzeden dikeltmek ukybyny nädip ýitirendiklerini anykladylar

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Bioorganiki  himiýa institutynyň Döwlet ylmy merkezi we Pirogow adyndaky Russiýa Milli lukmançylyk-barlag uniwersitetiniň embrionogeneziň molekulýar esaslary barlaghanasynyň alymlary...

şu gün 14:48
3565

Pompeýlerde arheologlar dini artefaktly otag tapdylar

Pompeýleriň merkezi bölegini eýeleýän IX bölekde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda arheologlar sakrarium - mukaddes zatlaryň saklanýan öý altary hasaplanýan bir otagy tapdylar diýip, Naked Science ýazýar...

şu gün 13:03
2445

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

şu gün 10:14
8683

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...