Rimde Türkmenistanyň Halkara oba hojalygyny ösdürmek gaznasy we FAO bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

  • 22.03.2024 06:25
  • 3818
Rimde Türkmenistanyň Halkara oba hojalygyny ösdürmek gaznasy we FAO bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

20-nji martda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Halkara oba hojalygyny ösdürmek gaznasynyň Prezidenti Alwaro Lario bilen duşuşdy.

Taraplar Türkmenistan bilen bu guramanyň arasyndaky gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we oba hojalygy pudagynda hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar.
Şol gün türkmen wekiliýetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy guramasynyň (FAO) Baş direktorynyň orunbasary Maurisio Martina bilen duşuşygy geçirildi.
Taraplar bilelikdäki taslamalar we meýilleşdirilýän işler barada pikir alyşdylar. Duşuşykda Türkmenistanyň howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly azyk howpsuzlygy pudagyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmek meýilleri beýan edildi.
Taraplar oba hojalygynda hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny öwrenmek barada ylalaşdylar diýip, Türkmenistanyň DIM-inde habar berdiler.


şu gün 18:12
52

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň daşary işler ministrleri 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar. Bu barada Özbegistanyň daşary syýasat edarasynda habar berildi. “15-nji aprelde Daşkentde “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky...

şu gün 14:52
2689

Aşgabatda DÝHG-niň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maslahatynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi...

şu gün 14:37
1861

Türkmenistan ekologiýa ulgamynda birnäçe täze başlangyçlary işläp düzdi

12-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amala aşyrylýan...

şu gün 09:31
1984

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi...