Türkmenistanyň DIM-inde Azerbaýjanyň ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

  • 20.03.2024 12:45
  • 3133
Türkmenistanyň DIM-inde Azerbaýjanyň ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

19-njy martda Türkmenistanyň DIM-inde daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary Mähri Bäşimowanyň Azerbaýjanyň ilçisi Gismet Fizuly ogly Gezalow bilen duşuşygy geçirildi.

Taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge, şol sanda daşary syýasat edaralarynyň arasynda gatnaşyklary işjeňleşdirmek we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça meseleleriň giň toplumyny maslahatlaşdylar.
Azerbaýjan wekiliýetiniň Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna we Änew şäheriniň Türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýlip yglan edilmegine bagyşlanan çärelere gatnaşmagyna aýratyn üns berildi.


şu gün 22:34
53

“Kawasaki” kompaniýasy “Marykarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmakda kömek eder

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodyny bökdençsiz işletmek üçin Ýaponiýanyň «Kawasaki»  kompaniýasy bilen gönümel hyzmatdaşlyk ýola goýlar. Bu barada 19-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde...

şu gün 21:18
991

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin  niýetlenen “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan bu ulgamlaryň mümkinçilikleri...

şu gün 15:38
1882

Aşgabatda DÝHG döwletleriniň degişli wekilleriniň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady

Şu gün, 19-njy aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar...

şu gün 14:03
1662

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynda durnukly ulag ulgamy boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

17-nji aprelde BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...