Raşid Meredow we Mämmethan Çakyýew ÝB-niň işewürlik wekilleri bilen geçirilen Tegelek stola gatnaşdylar

  • 19.03.2024 22:32
  • 14045
Raşid Meredow we Mämmethan Çakyýew ÝB-niň işewürlik wekilleri bilen geçirilen Tegelek stola gatnaşdylar

18-nji martda Brýusselde (Belgiýa) Ýewropanyň işewürler jemgyýeti bilen “Türkmenistan we ÝB: täze ykdysady hyzmatdaşlyga tarap” mowzugy bilen Tegelek stol guraldy. Bu ýerde Türkmenistanyň gyzyklanmalaryny ýurduň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredow we Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş müdiri Mämmethan Çakyýew görkezdi. 

Gibrid görnüşinde geçen çärä gatnaşyjylar energetika, maýa goýum we söwda ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Çärä Ýewropanyň dürli ýurdundan 120-den gowrak wekil, şol sanda halkara guramalarynyň, diplomatik we maliýe edaralarynyň, ylmy-gözleg merkezleriniň, şeýle-de Sarens Group, Cargolux, Philips we Royal IHC ýaly Ýewropanyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdy.

Gatnaşyjylar öz çykyşlarynda Türkmenistan bilen ÝB-niň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler.

Soňra tegelek stoluň çäklerinde birnäçe aýratyn duşuşyklar geçirildi. Raşid Meredow Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň, eksport we maýa goýum boýunça Wallon agentliginiň ýolbaşçylary hem-de Philips we Picanol kompaniýalarynyň wise-prezidentleri bilen duşuşyklary geçirdi.

Mämmethan Çakyýew Antwerpen deňiz portunyň ýolbaşçylary we Cargolux, Exagon Global BV, Royal IHC, şeýle-de DEME kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň meselelerini maslahatlaşdy.

Duşuşyklaryň dowamynda taraplar hyzmatdaşlygy giňeltmek, Türkmenistanyň dürli pudaklary üçin enjamlary ýola goýmak, potensial taslamalary öwrenmek, sanlylaşdyrmak, häzirkizaman tehnologiýalaryny ulanmak, telekeçiligi we maýa goýum işjeňligini ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle-de, Türkmenistanda Ýewropa kompaniýalarynyň hyzmat merkezlerini açmagyň perspektiwasy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Taraplar netijeli hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge gyzyklanma bildirip, işewürlik we maýa goýumlar üçin hukuk gurşawyny kämilleşdirmek boýunça teklipleri ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyklaryny bellediler.


şu gün 22:34
53

“Kawasaki” kompaniýasy “Marykarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmakda kömek eder

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodyny bökdençsiz işletmek üçin Ýaponiýanyň «Kawasaki»  kompaniýasy bilen gönümel hyzmatdaşlyk ýola goýlar. Bu barada 19-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde...

şu gün 21:18
991

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin  niýetlenen “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan bu ulgamlaryň mümkinçilikleri...

şu gün 15:38
1882

Aşgabatda DÝHG döwletleriniň degişli wekilleriniň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady

Şu gün, 19-njy aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar...

şu gün 14:03
1662

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynda durnukly ulag ulgamy boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

17-nji aprelde BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...