Raşid Meredow Brýusselde Ýewropanyň diplomatik edaralarynyň ýolbaşçylary bilen birnäçe duşuşyk geçirdi

  • 19.03.2024 22:02
  • 7527
Raşid Meredow Brýusselde Ýewropanyň diplomatik edaralarynyň ýolbaşçylary bilen birnäçe duşuşyk geçirdi

18-nji martda Brýussele iş saparynyň dowamynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti Ýewropa Bileleşiginiň ýokary wezipeli diplomatlary bilen birnäçe duşuşyk geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-iň metbugat gullugy habar berýär.

Ýewropa Geňeşiniň başlygynyň daşary syýasat boýunça baş geňeşçisi Saýmon Mordýu bilen geçirilen duşuşykda taraplaryň ýaşyl energetika, transport, tehnologiki baglanyşyk we beýleki ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigi tassyklandy.
ÝB – Merkezi Aziýa çäklerinde hyzmatdaşlygyň we özara gatnaşyklaryň ikitaraplaýyn mehanizmleriniň ähmiýeti nygtaldy. Halkara we sebit meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, Türkmenistanyň sebitde howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmekdäki oňyn roly bellenildi.
Belgiýanyň daşary işler ministri Haja Lahbib bilen gepleşiklerde taraplar syýasy we medeni-ynsanperwer ugurlardaky hyzmatdaşlygyň häzirki derejesine we geljegine garadylar.
Söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirildi.
Şeýle-de, Raşid Meredow Lýuksemburgyň wise-premýeri, daşary işler we daşary söwda ministri Ksawýe Bettel bilen duşuşdy. Onuň bilen türkmen diplomaty syýasy-diplomatik we söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy.
Sebit we halkara meselelerine seredildi, özara gatnaşygyň hukuk binýadyny berkitmegiň ähmiýeti nygtaldy.


şu gün 22:34
53

“Kawasaki” kompaniýasy “Marykarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmakda kömek eder

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodyny bökdençsiz işletmek üçin Ýaponiýanyň «Kawasaki»  kompaniýasy bilen gönümel hyzmatdaşlyk ýola goýlar. Bu barada 19-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde...

şu gün 21:18
991

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin  niýetlenen “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan bu ulgamlaryň mümkinçilikleri...

şu gün 15:38
1882

Aşgabatda DÝHG döwletleriniň degişli wekilleriniň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady

Şu gün, 19-njy aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar...

şu gün 14:03
1662

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynda durnukly ulag ulgamy boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

17-nji aprelde BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...