Gurbanguly Berdimuhamedow Binali Ýyldyrym bilen duşuşdy

  • 12.03.2024 21:57
  • 8528
Gurbanguly Berdimuhamedow Binali Ýyldyrym bilen duşuşdy

12-nji martda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türki Döwletleriň Guramasynyň Aksakgallar geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrym bilen duşuşdy.

Duşuşygyň çäklerinde Aksakgallar geňeşiniň mejlisiniň jemleri jemlenildi, Guramanyň geljekki işleriniň, şeýle hem iki ýurduň arasynda gatnaşyklary ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.  
Aksakgallar geňeşiniň Başlygy hem-de Gurbanguly Berdimuhamedow agza ýurtlarynyň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmek, hususan-da,  medeni-ynsanperwer dialogy giňeltmek üçin bilelikdäki tagallalary birleşdirmegiň möhümdigi barada pikir alyşdylar. Mejlisiň dowamynda öňe sürlen başlangyçlaryň Türki Döwletleriň Guramasynyň mundan beýläk-de netijeli işlemegine kuwwatly itergi berjekdigine ynam bildirildi.
Söhbetdeşligiň barşynda türkmen halkynyň Milli Lideriniň öňe süren başlangyçlarynyň parahatçylygy, durnukly ösüşi üpjün etmekde hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmekde ägirt uly ähmiýete eýedigi bellenildi.
Ykdysadyýet, söwda, ulag, energetika, maýa goýumlary ulgamlarynda netijeli gatnaşyklary ösdürmekde Aksakgallar geňeşiniň agzalaryna aýratyn orun degişlidir diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow Geňeşiň başlygy Binali Ýyldyryma mejlisiň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilendigi üçin minnetdarlyk bildirdi.


şu gün 12:25
37

Türkmenistan GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň 102-nji mejlisine gatnaşdy

Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady Geňeşiniň Ykdysady meseleler boýunça komissiýasynyň ýanyndaky doly doly ygtyýarly wekili, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly...

şu gün 12:20
13

Türkmenistanyň ilçisi Wýetnamyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

21-nji iýunda Hanoý şäherinde Türkmenistanyň Wýetnam Sosialistik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Pekin ş.) P.Durdyýew Wýetnamyň Prezidenti To Lama ynanç hatyny gowşurdy....

şu gün 10:27
2751

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde guruljak Çeperçilik haly kärhanasynyň taslamasyna belliklerini aýtdy

22-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, şäheri ösdürmegiň nobatdaky tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän...

düýn 14:40
4018

Pakistanyň senagat ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana geler

24-26-njy iýunda Pakistan Yslam Respublikasynyň senagat we önümçilik boýunça federal ministri Rana Tanwir Husseiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanda saparda bolar. Saparyň barşynda iki ýurduň arasyndaky...