Geýdelbergdäki maglumat merkezi Ýewropada 3D çap edilen iň uly bina boldy

  • 10.03.2024 15:43
  • 7335
Geýdelbergdäki maglumat merkezi Ýewropada 3D çap edilen iň uly bina boldy

Germaniýanyň Geýdelberg şäherindäki täze maglumat merkezi Ýewropada 3D çap edilen iň uly binadyr. Wave House diýlip atlandyrylýan desganyň meýdany 600 inedördül metr. Mundan başga-da, desga diňe rekordy bilen däl, eýsem gurluşykda 3D çap etmegiň estetiki ulanylyşynyň mysalydyr.

Wave House SSV we Mense Korte tarapyndan taslamalaşdyryldy we gurluşykçy KrausGruppe üçin Peri 3D Construction kompaniýasy tarapyndan çap edildi.
Tolkuny ýada salýan adaty bolmadyk dizaýn maglumat merkezlerine mahsus penjiresizligi we uly açyklygyň bolmazlygyny göz öňünde tutmak bilen, işlenip düzüldi.
Taslama gatnaşan COBOD kompaniýasynda: "Içgysgynç çal reňkli gutularyň ýerine, şäheriň landşafty bilen sazlaşyp gidýän, özüne çekiji binany döretmek isledik" – diýip nygtadylar.
“Tolkun öýi” çap etmek bary-ýogy 140 sagat dowam etdi. COBOD BOD2 3D printeri sement ýaly garyndyny çykardy we uzynlygy 54 m, ini 11 m we beýikligi 9 m bolan diwarlary emele getirdi. Çap etme tamamlanandan soň onuň üçegi, gapylary we ähli zerur aragatnaşyklary oturdyldy. Içini reňklemek üçin Deutsche Amphibolin-Werke kompaniýasynyň reňkleýji roboty ulanyldy.
Gurluşykçy Kraus Gruppe-yň sözlerine görä, 3D çap etmegiň ulanylmagy, adaty gurluşyk usullary bilen deňeşdirilende, CO2-niň zyňyndylaryny ep-esli azaltdy. Robotlaryň we adamlaryň işini öz içine almak bilen, tutuş taslama 2023-nji ýylyň aprelinden oktýabr aýyna çenli aralykda amala aşyryldy.


şu gün 15:47
1448

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary döwlet tarapyndan hasaba almagyň Tertibiniň taslamasy taýýarlandy

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer N.Amannepesow Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibiniň taslamasyny...

düýn 14:51
5590

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...

düýn 14:49
3161

Hytaýly alymlar adam derisiniň elektron taýyny döretdiler

Hytaýyň Singhua uniwersitetiniň alymlary bionik 3D arhitekturaly dünýäde ilkinji "elektron derini" döretdiler. Ol adamyň beden agzasynyň gurluşyna we wezipelerine öýkünýär. Science žurnalynda beýan edilen täze...

düýn 14:47
7878

Alymlar ýertitremeleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýan täze faktoryň üstüni açdylar

Braun uniwersitetiniň alymlary ýertitremeleriň ýüze çykmagyna täsir edýän täze bir faktory kesgitlediler. Nature žurnalynda çap edilen barlagyň netijesine görä, jaýryklaryň geometriýasy ýertitremeleriň güýjüne...