Türkmen ilçisi Pakistanda her ýyl geçirilýän "Apelsinler festiwalyna" gatnaşdy

  • 31.01.2024 11:57
  • 4596
Türkmen ilçisi Pakistanda her ýyl geçirilýän "Apelsinler festiwalyna" gatnaşdy

28-nji ýanwarda Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisi А.Мöwlamow Pakistanyň Penjab welaýatynyň taryhy Taksila şäherinde ýerleşen “Zaildar House” binasynda her ýylda bellenilýän «Orange festivali» dabarasyna gatnaşdy. Çäre Yslamabatda akkreditirlenen diplomatik korpusynyň we harby attaşeleriniň duaýenleriniň edaralary hem-de Elaan Research Centre merkeziniň wise-başlygy Zaildar Ahsan Şahyň ýakyndan gatnaşmagynda guraldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

Çärä Pakistanyň Senatynyň başlygynyň orunbasary Mirza Mohammad Afridi, Pakistanyň wagtlaýyn Hökümetiniň agzalary, Yslamabatda akkretitirlelen daşary ýurtly ilçihanalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri hem-de medeniýet we jemgyýetçilik işgärleri, işewürler gatnaşdylar.
Pakistanyň Senatynyň başlygynyň orunbasary gatnaşyjylara ýüzlenip medeniýet diplomatiýasynyň bu ýurduň baý taryhy mirasyny halkara arenasynda tanatmakda wajyp orun eýeleýändigini belläp geçdi.
Öz nobatynda diplomatik korpusynyň Duaýeni, Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisi А.Мöwlamow, bu geçirilýän çäräniň daşary ýurtly diplomatlaryň Pakistanyň medeniýeti we taryhy bilen has ýakyn tanyşmaga hem-de dünýäniň ähli halklaryň arasynda özara düşünişmegiň berkidelmeginiň täsirli usuly bolýandygyny belläp geçdi.
Festiwala gelenler Pakistanyň baý medeniýeti we däpleri bilen ýakyndan tanyş bolmaga mümkinçilik döredenleri üçin onuň gurnaýjylaryna öz minnetdarlygyny bildirdiler. Daşary ýurtly myhmanlar ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdelerine berýän interwýularynda Pakistan bilen medeni we syýahatçylyk gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirdiler.


şu gün 07:40
3704

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
1282

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3508

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9873

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...