Günde güýçli tolgunma bolup geçdi. Hünärmenler magnit hadysasy barada duýdurýarlar

  • 30.01.2024 22:47
  • 20835
Günde güýçli tolgunma bolup geçdi. Hünärmenler magnit hadysasy barada duýdurýarlar

29-njy ýanwarda Günüň üstünde güýçli M6.8 görnüşli alawlama ýüze çykdy. Bu barada Russiýa Federasiýasyndaky Amaly geofizika institutynyň (FGBU "IPG") Geliogeofiziki gullugynyň web sahypasyna salgylanýan RBC habar berdi.

Habara görä, 61 minut dowam eden M6.8 alawy 29-njy ýanwarda Aşgabat wagty bilen sagat 9:38-de hasaba alyndy.
Bu hadysa gysga tolkun (GT) radioaragatnaşygynyň kesilmegi bilen utgaşdy. Şondan birnäçe sagat öň 28 minut dowam eden başga bir alaw hem ýazga alyndy.
Hünärmenleriň çaklamalaryna görä, 30-njy ýanwarda Günüň alaw işjeňligi ortaça boldy. Radiasiýa ýagdaýy birneme ynjalyksyz bolup biler. GT radioaragatnaşyk şertleriniň günüň belli bir wagtlarynda ýaramazlaşmagyna garaşylýar.
Alymlar Günüň işjeňliginiň indiki iň ýokary derejesiniň 2023-2024-nji ýyllarda boljakdygyny duýdurypdylar. Diýmek, bu döwürde köp alawlaryň we magnit tupanlarynyň boljakdygyny aňladýar.
Hünärmenler Günüň iň ýokary işjeňliginde saglygyňyza has ünsli bolmagy maslahat berýärler. Bu, esasanam, duýgur derili adamlara we magnit tupanlary ýiti täsir edýän adamlara degişlidir.


düýn 20:53
4991

Alymlar dokuzynjy planetanyň gözlegini dowam etdirýärler

Alymlar Gün ulgamyna düşünmäge kömek edip biljek Plutonyň orbitasynyň daşyndaky gipotetiki jisim bolan dokuzynjy planetanyň gözlegini dowam etdirýärler. Alymlar Gün ulgamynyň gurluşyna, şeýle-de onuň emele gelşine...

düýn 11:59
4400

Protezli adamlara ýylylygy we sowugy duýmaga mümkinçilik berýän tehnologiýa döredildi

Italiýaly we şweýsariýaly alymlar el-aýagy amputirlenen adamlara protezleri arkaly galtaşýan zatlarynyň temperaturasyny duýmaga mümkinçilik berýän özboluşly MiniTouch ulgamyny döretdiler. Tehnologiýa amputasiýadan...

düýn 06:34
3198

Alymlar ilkinji gezek Gün energiýasyny orbita hemrasyndan Ýere geçirdiler

Kaliforniýanyň Tehnologiýa institutynyň (Caltech) alymlary beýleki guramalardaky hyzmatdaşlary bilen kosmos energiýasy pudagynda üstünlik gazandylar. “Extremetech” portalynyň habaryna görä, olar ýörite enjamyň...

düýn 06:25
2435

Kosmos zibili bilen göreşmäge gönükdirilen ýapon hemrasy Ýeriň orbitasyna çykaryldy

Kosmos enjamlarynyň döwük bölekleri we beýleki kosmos zibilleri barada maglumat ýygnamak üçin niýetlenen ýapon hemrasy orbita üstünlikli çykaryldy. Bu barada Astroscale Japan işläp düzüji kompaniýa salgylanyp,...