Ýewropa Geňeşiniň başlygy wezipesinde galjakdygyny aýtdy

  • 29.01.2024 21:38
  • 2185
Ýewropa Geňeşiniň başlygy wezipesinde galjakdygyny aýtdy

Ýewropa Geňeşiniň başlygy Şarl Mişel mandatynyň ahyryna çenli öz wezipesinde galjakdygyny we Ýewropa Parlamentine geçiriljek saýlawlara gatnaşmajakdygyny aýtdy. Ol bu barada özüniň «Facebook» sahypasynda ýazdy.

Ýewropa Geňeşiniň başlygy kararyny özüne köp sanly tankytlaryň gönükdirilendigi bilen düşündirdi.

«Şol sebäpden häzirki wezipämi doly ýerine ýetirmek we üpjün etmek üçin Ýewropa saýlawlaryna gatnaşmaýaryn» diýip, Mişel ýazgyny paýlaşdy.

Şeýle hem ol özüniň aç-açan hereket edendigini we Ýewropa Geňeşinden gitmegine taýynlyk görmegi üçin meýilnamalaryny öňünden yglan edendigini aýtdy. Şeýle hem Mişel negatiw reaksiýanyň derejesine kembaha garandygyny boýun aldy.
Ýewropa Geňeşiniň başlygy ygtyýarlyk möhleti tamamlanandan soň «geljegi barada oýlanmak üçin özüne wagt aýyrjakdygyny» aýtdy.
Ozal Şarl Mişeliň 2024-nji ýylyň tomsunda möhletinden öň wezipesinden gitjekdigi habar berlipdi. Syýasatçy Ýewropanyň deputaty bolmak isleýärdi we munuň üçin oňa häzirki wezipesinden gitmek gerekdi.


düýn 11:45
2495

Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Fon der Lýaýen ikinji möhlete dalaş eder

Ýewropa Komissiýasynyň (ÝK) başlygy Ursula fon der Lýaýen bu wezipede ikinji möhlet üçin dalaşgärligini hödürlejekdigini aýtdy. Muny TASS ýetirýär. Fon der Lýaýen 2019-njy ýylda ÝK-nyň başlygy bolmak mümkinçiligi...

09.02.2024 00:12
5761

Ýewropa smartfon we hojalyk enjamlaryny öndürijilerinden üç ýyl kepillik bermegini talap etmek isleýär

Ýewropa parlamentinde abatlaýyşdan soň kepillik möhletini uzaltmak hukugy barada täze direktiwany kabul etmegiň we başga-da birnäçe täzelikleriň ara alnyp maslahatlaşylýandygyny wylsa.com salgysyna salgylanýan...

05.02.2024 00:52
1159

Ýewropa Bileleşigi emeli aňy kadalaşdyrmagyň düzgünlerini tassyklady

Ýewropa Bileleşigi ýurtlary emeli aňyň kadalaşdyrylmagy üçin ÝB-niň ýeke-täk “ählumumy” kanunynyň kabul edilmegini biragyzdan goldadylar diýip, Reýter habarlar gullugyna salgylanýan Ferra ýazýar. Bu ses berişlik...

03.02.2024 01:24
4812

Türkmenistan Ýewropa maýa goýum banky bilen hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen Ýewropa maýa goýum bankynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi...