WAM habarlar agentliginiň ýolbaşçysy türkmen tarapyny Abu-Dabide geçiriljek Ählumumy metbugat kongresine çagyrdy

  • 27.01.2024 16:36
  • 6189
WAM habarlar agentliginiň ýolbaşçysy türkmen tarapyny Abu-Dabide geçiriljek Ählumumy metbugat kongresine çagyrdy

25-nji ýanwarda Daşary işler ministrliginde Türkmenistanda ilkinji gezek sapar bilen bolýan «WAM» habarlar agentliginiň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi.

Gepleşikleriň dowamynda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa we «WAM» habarlar agentliginiň Baş direktory Mohammed Jalal al Raisi ikitaraplaýyn türkmen-emirlik gatnaşyklarynyň, ilkinji nobatda, maglumat meseleleri boýunça  hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny kesgitlediler diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.
«WAM» habarlar agentliginiň Baş direktory türkmen tarapyny öz ýolbaşçylyk edýän düzüminiň işi bilen tanyşdyrdy we maglumat hyzmatdaşlygyny üpjün etmekde BAE-niň wekilýetiniň şu gezekki amala aşyran saparynyň ähmiýetini belledi.
M.Bäşimowa iki döwletiň arasynda ýola goýulan gatnaşyklaryň ýokary derejesini bellemek bilen, onuň şeýle bolmagyna iki döwletiň Baştutanlarynyň birek-biregiňkä amala aşyrýan saparlarynyň täsir edýändigini nygtady.
Medeni-ynsanperwer gatnaşyklarynyň, şol sanda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ugry boýunça ösdürilmegi geljegi uly bolan ugur hökmünde kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, M.Raisi türkmen tarapyny 2024-nji ýylyň güýzünde Abu-Dabi şäherinde geçiriljek Ählumumy metbugat kongresine çagyrdy.
Taraplar maglumatlar gulluklarynyň arasynda gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň ähmiýetini bellediler hem-de ýurtlarda bolup geçýän özgerişler boýunça habarlary alyşmaklary ylalaşdylar.


şu gün 07:40
2949

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
942

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3319

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9501

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...