Türkmenistan BMG-niň Terrorçylyga garşy göreşmek müdirliginiň brifinginde ileri tutýan ugurlaryny beýan etdi

  • 27.01.2024 14:32
  • 3236
Türkmenistan BMG-niň Terrorçylyga garşy göreşmek müdirliginiň brifinginde ileri tutýan ugurlaryny beýan etdi

Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili Aksoltan Ataýewa BMG-niň Terrorçylyga garşy göreşmek müdirliginiň Merkezi Aziýada durmuşa geçirýän taslamalaryna bagyşlanyp her ýylda geçirilýän brifingine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Metbugat gullugy habar berýär.

"Merkezi Aziýa döwletleri häzirki wagtda BMG-niň Terrorçylyga garşy göreşmek müdirliginiň sebitde durmuşa geçirýän 15 maksatnamasynyň çäklerinde terrorçylyga we zorlukly ekstremizmlere garşy göreşmek we öňüni almak boýunça milli, sebit we halkara derejelerinde şahsy we toparlaýyn tagallalaryny giňeltmegi dowam etdirýärler" diýip, BMG-niň Terrorçylyga garşy göreşmek müdirliginiň ýolbaşçysy mälim etdi.

Ol şeýle-de müdirlige berilýän goldaw-kömeklere hoşallyk bildirdi. Bu işde Türkmenistanyň edýän ýardamlary hem uly ähmiýete eýedir. Bellenilişi ýaly, şunuň ýaly özygtyýarly maliýe goldawlary BMG-niň esasy maliýe çeşmeleri bolup durýar.
Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili BMG-niň Terrorçylyga garşy göreşmek müdirligi bilen hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary barada durup geçdi. Şunda öňüni alyş we irki habardar etmek işlerinde bar bolan gurallary netijeli işletmek, şeýle hem energetika we ulag desgalarynyň howpsuzlygyny we durnuklygyny üpjün etmek esasy ugurlar hökmünde bellendi.


şu gün 07:40
2339

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
942

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3182

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9209

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...