Tokioda Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşyklary geçirildi

  • 25.01.2024 14:51
  • 3065
Tokioda Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşyklary geçirildi

23-nji ýanwarda Tokio şäherinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ýaponiýanyň Daşary işler ministri Ýoko Kamikawa bilen duşuşdy.

Duşuşykda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginde ýokary derejedäki gatnaşyklara uly orun degişlidigi nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň dowamynda iki döwletiň Baştutanlarynyň duşuşygynyň gurnalmagynyň maksadalaýyk boljaklygy bellenildi. Şeýle-de, duşuşykda “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” Dialogyna gatnaşyjy döwletleriň ilkinji sammitini geçirmek boýunça meseleler hem maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.
Parlament diplomatiýasynyň ornuna hem ýokary baha berlip, türkmen-ýapon parlament wekilleriniň birek-biregiňkä saparlarynyň yzygiderli amala aşyrylmagynyň ähmiýeti bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, ýylyň dowamynda parlament wekilleriniň amala aşyrjak saparlary barada pikir alyşmalar geçirildi.
Diplomatlar daşary syýasat edaralarynyň arasynda ýolbaşçy düzümiň gatnaşmagynda syýasy geňeşmeleri geçirmek hem-de halkara guramalaryň çäklerinde gatnaşyklary giňeltmek arkaly hyzmatdaşlygyň depginini artdyrmagy ylalaşdylar.
Taraplar iki ýurduň halkara düzümleriň çäklerinde ýola goýan gatnaşyklaryna oňyn baha berdiler.
Şeýle-de, strategiki, durnukly we uzakmöhletleýin häsiýete eýe bolan söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň ösüşine hem uly üns berildi.
Medeni-ynsanperwer ulgamda iki döwletiň bilim, ylym, medeni alyş-çalşygy, ýapon diliniň öwredilmegi ugurlary boýunça netijeli hyzmatdaşlygyň ýola goýulandygy bellenildi.
Gepleşikleriň barşynda hyzmatdaşlygyň geljegi uly bolan ugurlary hökmünde sanly ulgam we maglumat tehnologiýalary, daşky gurşawy goramak hem-de howanyň üýtgemegi meseleleri kesgitlenildi.
Ministrler iki tarapyň hem gyzyklanmasyna eýe bolan halkara we sebit gün-tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşdylar.
Gepleşikleriň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2024-2026-njy ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasyna gol çekildi.


şu gün 07:40
4172

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
1282

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3649

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
10149

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...